Compartiment Situatii de urgenta

 

Conduita în situația descoperii elementelor de muniție neexplodată, rămase din timpul conflictelor armate. Comportarea în caz de cutremur

 

Atributiile compartimentului Situatii de urgenta

1.      Planifica si desfasoara controale, verifica si alte actiuni de prevenire privind modul de aplicare a prevederilor legale si stabileste masurile necesare pentru cresterea nivelului de securitate al cetatenilor si bunurilor;

2.      Desfasoara activitati de informare publica pentru cunoasterea de catre cetateni a tipurilor de risc specific zonei de competenta, a masurilor de prevenire precum si a conduitei de urmat pe timpul situatiilor de urgent;

3.      Participa la elaborarea reglementarilor specific zonei de competenta in domeniul prevenirii si interventiei in situatii de urgent;

4.      Monitorizeaza si evalueaza tipuri de risc;

5.      Participa la elaborarea si derularea programelor pentru pregatirea autoritatilor, serviciilor de urgent voluntare si private, precum si a populatiei;

6.      Organizeaza pregatirea personalului propriu;

7.      Controleaza si indruma structurile subordinate, serviciile publice si private de urgent;

8.      Participa la identificarea resureslor umane si materialelor disponibile pentru raspuns in situatii de urgent si tine evidenta acestora;

9.      Stabileste conceptia de interventie si elaboreaza/coordoneaza elaborarea documentelor operative de raspuns;

10.  Panifica si desfasoara exercitii, aplicatii si alte activitati de pregatire, pentru verificarea abilitatii documentelor operative;

11.  Organizeaza evidenta privind interventiile, analizeaza periodic situatia operative si valorifica rezultatele;

12.  Participa la cercetarea cauzelor de incendiu, a conditiilor si imprejurarilor care au determinat ori au favorat producerea accidentelor si dezastrelor;

13.  Stabileste, impreuna cu organele abilitate de lege, cauzele probabile ale incendiului;

14.  Controleaza respectarea criteriilor de performanta, stabilite in conditiile legii, in organizarea si dotarea serviciilor voluntare pentru situatii de urgent private dein zona de competenta, precum si activitatea acestora;

15.  Constata prin personalul desemnat, incalcarea dispozitiilor legale din domeniul de competenta;

16.  Organizeaza concursuri cu serviciul voluntary precum si actiuni educative cu cercurile tehnico – applicative din unitatile de invatamant de pe raza comunei Unirea;

17.  Acorda sprijin unitatilor de invatamant in organizarea si desfasurarea activitatilor de pregatire si concursurilor de protectie civila asigura informarea organelor competente si raportarea actiunilor desfasurate;

18.  Intocmeste documente pentru ca extinctoarele sa fie incarcate pana la expirarea lor, anual o data la cel mult 12 luni;

19.  Raporteaza periodic si ori de cate ori este nevoie conducerii Primariei, modul de aplicare a normelor de prevenire si stingere , precum si de dotare facand propuneri de imbunatatire.

20.  Controleaza si ia masuri pentru ca toate utilajele, accesoriile si echipamentul de protectie din dotarea formatiei precum si instalatiile de alarmare si stingere din unitate sa fie in permanenta in stare de functionare;

21.  Efectueaza verificari la gospodariile populatiei, cu caracter de preventive;

22.  Raspunde solicitarilor venite telefoni de la I.S.U. , care pot avea loc la orice ora din zi sau noapte;

23.  Atentionarea proceselor ca sobele si mai ales cosurile de fum sa fie curatate inaintea sezonului rece;

24.  Intocmeste raportul operativ care se completeaza de fiecare data dup ace s-a intrunit Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta, care se intalneste la convocarea de catre domnul primar. Acesta se transmite la I.S.U. Alba, Institutia Prefectului, Apele Romane, si la alte institutii dupa caz;

25.  Solutioneaza in termenul legal corespondenta repartizata;

26.  Intocmeste referate de specialitate, rapoarte de sepecialitate pentru proiectele de hotarare, in domeniul situatiilor de urgenta;

27.  Indeplineste orice alte atributii stabilite de catre primar verbal sau dispozitie.

 

Atributii delegate: - domeniul arhiva:

1.      Verifica si primeste de la compartimente, dosarele cu arhive create, detinute de acestea, pe baza de inventor si le depoziteaza dupa inregistrare in depozitul de arhiva incat sa fie capabila sa identifice rapid documentele arhivate;

2.    La solicitare, elibereaza copii de pe documentele aflate in arhiva primariei si dupa caz adeverinte (avize, autorizatii de vanzare, instrainari, partaje, acorduri unice, autorizatii de construcii, planuri, certificate de urbanism, hotarari ale Consiliului Local si dispozitii ale Primarului, impreuna cu documentatia aferenta, adeverinte de vechime in munca, etc.);

3.      Comunica instantelor judecatoresti, documentele solicitate in copies au dupa caz, exemplar original, cu evidentierea stricta a acestora si se ingrijeste de recuperarea documentelor la finalizarea cauzei;

4.      Asigura punerea la dispozitie  a documetelor spre consultare, ori de cate ori se solicita, tuturor compartimentelor din aparatul de specialitate al primarului, pe baza de semnatura;

5.      Raspunde la corespondenta cu autoritatile administratiei publice privitoare la sesizari ale unor petenti, persoane fizice si juridice cu privire la autenticitatea unor documente din arhva;

6.      Asigura evidenta tuturor documentelor intrate si iesite din depozitul de arhiva pe baza registrului de evidenta curenta;

7.      Verifica integritatea documentelor imprumutate dupa restituire;

8.      Reactualizeaza, ori de cate ori este necesar Nomenclatorul Arhivistc al Primariei;

9.   Organizeaza evidenta materialelor documentare intocmind instrumentele de evidenta prevazute de intructiunile mentionate, supraveghiaza folosirea instrumentelor de evidenta si se ingrijeste de conservarea in bune conditii a acelor instrumente;

10.  Asigura secretariatul comisiei de selectionare a documentelor in vederea analizarii dosarelor cu termene de pastrare expirate;

11.  Verifica semestrial termenele de pastrare a documentelor, selectioneaza impreuna cu comisia abilitata si pregateste pe baza de inventor documentele ce vor fi predate Arhivelor Nationale;

12.  Organizeaza depozitul de arhiva dupa criteria prealabil stabilite;

13.  Informeaza conducerea unitatii si propune masuri in vederea asigurarii conditiilor corespunzatoare de pastrare si conservare a arhivei;

14.  Pune la dispozitia Arhivelor Nationale toate documentele solicitate cu prilejul efectuarii actiunii de control privind situatia arhivelor de la creator;

15.  Comunica in scris in termen de 30 de zile Arhivelor Nationale infintarea, reorganizarea sau oricare alte modificari survenite in activitatea institutiei cu implicatii asupra activitatii de arhiva;

16.  Asigura respectarea normelor de protectie a muncii si PSI pentru depozitul de arhiva pe care il gestioneaza;

17. Asigura respectarea normelor legale privind secretul de serviciu si confidentialitatea in legatura cu actele, informatiile sau documentele de care ia cunostinta;

18.  Verifica si preia de la compartimente, pe baza de inventare, dosarele constituite;

19.  Intocmeste inventare pentru documentele fara evidenta, aflate in deposit;

20.  Intocmeste referate de necesitate si rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotarare in domeniul arhiva.