Compartiment Cultura

 Atributiile compartimentului Cultura

·         Gestioneaza si raspunde de bunurile care apartin Caminului cultural pe raza comunei Unirea;

·        Participa in mod activ la organizarea evenimentelor culturale de pe raza comunei Unirea si raspunde de buna desfasurare a evenimentelor culturale organizate;

·         Participa in mod activ la evenimentele culturale organizate de alte unitati administrative teritoriale, la care a primit invitatie;

·         Procedeaza la predarea si primirea spatiilor in care functioneaza caminele culturale si a bunurilor aferente acestora in cazul inchirierii;

·         Face propuneri privind achizitionarea materialelor necesare pentru buna desfasurare a activitatii in din cadrul caminelor culturale de pe raza comunei Unirea;

·         Achizitioneaza pentru completarea colectiilor bibliotecii cu lucrari din productie editorial curenta si retrospective, prin achizitii, donatii, transfer, abonamente, sponsorizari si alte surse;

·      Prelucreaza colectiile bibliotecii si le organizeaza pe destinatii: imprumut la domiciliu, sala de lectura, de referinta, si care fac parte din patrimonial cultural national, daca este cazul;

·     Organizeaza si mentine actualitatea informationala a cataloagelor bibliotecii: systematic, alphabetic si dupa caz, a celor tematice, de scriitori, de personalitati locale, etc.

·      Intocmeste periodic evidenta globala si individuala a publicatiilor, prin completarea registrului de miscare a fondului si a registrului invetar si statistica oficiala anuala;

·         Realizeaza evident zilnica a cititorilor, cartilor difuzate si a altor activitati pe formulare tipizata;

·         Elaboreaza bibliografii tematice sau liste bibliografice la cerere sau din proprie initiative pentru sprijinirea procesului de invatamant, cercetare si productie;

·         Ia masuri pentru integritatea fondului de publicatii si recuperarea valorica a lucracrilor distruse sau nerestituite de cititor;

·         Intocmeste programe anuale de activitate care se aproba de consiliul local si se avizeaza de biblioteca judeteana;

·         Raspunde la buna functionare a bibliotecii si administrarea fondului de publicatii, de realizarea obiectivelor inscrise in programele de activitate;

·         Participa la formele organizate in plan judetean si national de perfectionare profesionala si de instruire;

·         Reprezinta biblioteca numai in limitele stabilite prin fisa postului, respective in relatiile oficiale profesionale cu insitutii si alte autoritati publice, cu asociatia profesionala a bibliotecarilor cu alte organizatii, cu cititorii si cu alte persoane fizice si juridice interesate in dezvoltarea serviciilor de lectura, stiudiu, informare, documentare, in dezvoltarea si valorificarea colectiilor bibliotecii;

·         Semneaza si dupa caz, stampileaza documentele oficiale pe care le intocmeste in numele bibliotecii, in relatiile cu cititorii si cu alte institutii;

·         Are obligatia de a respecta normele securitatii si sanatatii muncii, conform Legii nr. 319/2006.

·         Raspunde de solutionarea in termenul legal al corespindentei repartizate.

·         Intocmenste rapoarte de specialitate la proiectele de hotarare din domeniul sau de activitate, precum si alte referate solicitate;

·     Indeplineste si alte atributii specific activitatii compartimentului ce decurg din actele normative in vigoare, primate spre solutionare de la : primar si viceprimar.