Lista informatiilor de interes public

 1. Hotărârile cu caracter normativ emise de consiliul local ;
 2. Dispoziţiile cu caracter normativ emise de primarul comunei Unirea;
 3. Regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local;
 4. Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu de specialitate al consiliului local;
 5. Bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat în baza prevederilor legii anuale de aprobare a bugetului local;
 6. Contul anual de execuţie bugetară;
 7. Strategii, programe, prognoze privind dezvoltarea economico-socială a comunei;
 8. Documente privind încheierea de protocoale de colaborare şi asociere cu consiliile locale, cu instituţiile publice judeţene şi cu agenţi economici din ţară;
 9. Documente privind manifestările cultural-artistice organizate în colaborare cu unităţile finanţate de Consiliul local;
 10. Inventarul bunurilor aflate în domeniul public şi privat al comunei;
 11. Informări privind stadiul realizării investiţiilor proprii;
 12. Centralizarea şi evaluarea pagubelor produse de calamităţi;
 13. Documentaţiile pentru organizarea procedurilor de achiziţii publice;
 14. Rezultatul procedurilor pentru achiziţii de bunuri, servicii şi lucrări;
 15. Hărţi cuprinzând planuri urbanistice;
 16. Încadrarea drumurilor comunale;
 17. Documente privind starea drumurilor comunale;
 18. Rapoarte anuale de activitate ale primarului, viceprimarului şi consilierilor locali;
 19. Procese-verbale ale şedinţelor Consiliului local;
 20. Programe de lucrări pe surse de finanţare;
 21. Documente şi informaţii utilizate la elaborarea P.U.G. după aprobarea acestuia;
 22. Documente privind concursurile organizate de Consiliul local;
 23. Declaraţii de avere, de interese pentru funcţionarii publici şi pentru consilierii locali;