Hotararile Autoritatii Deliberative

Hotărâri de Consiliu Local- 2024

HCL 33 din 19.04.2024 privind aprobarea prelungirii valabilității scrisorii de garanție de la FNGCIMM SA IFN , în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului din fonduri nerambursabile

HCL 32 din 19.04.2024 privind aprobarea prelungirii valabilității scrisorii de garanție de la FNGCIMM S.A. IFN, în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului din fonduri nerambursabile

HCL 31 din 19.04.2024 de aprobare a revocării Hotărârii Consiliului Local al Comunei Unirea nr. 22/ 07.03.2024 privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere și a penalităților aferente obligațiilor fiscale, constând în impozite, taxe și alte obligații de plată datorate de către contribuabili la bugetul local al Comunei Unirea

 HCL 30 din 19.04.2024 privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a pășunii disponibile aflată în proprietatea privată a Comunei UnireaAnexa

HCL 29 din 28.03.2024 privind modificarea HCL al Comunei Unirea nr. 83/ 29.11.2022 de aprobare a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, indicatori tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Modernizare străzi în localitățile Ciugudu de Jos, Ciugudu de Sus, și Inoc din Comuna Unirea, județul Alba”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de investiții ”Anghel Saligny” precum și a sumei reprezentând categorii de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului ( Anexa 1 , Anexa 2 )

HCL 28 din 28.03.2024 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Unirea nr. 60/ 25.08.2022 de aprobare a cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de interes local ”Reabilitare străzi în localitatea Unirea, comuna Unirea, județul Alba” ( Anexa )

HCL 27 din 28.03.2024 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de interes local ”Reabilitare străzi în localitatea Unirea, Comuna Unirea, județul Alba” ( Anexa 1 , Anexa 2 )

HCL 26 din 20.03.2024 privind aprobarea cheltuielilor neeligibile aferente obiectivului de investiții ”Modernizare și dotare cămine culturale în localitățile Ciugudu de Jos, Inoc și Măhăceni, Comuna Unirea, județul Alba” ( Anexa )

HCL 25 din 07.03.2024 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Unirea pentru anul 2024 ( Anexa 1 , Anexa 2 )

HCL 24 din 07.03.2024 privind aprobarea indicatorilor economici pentru transpunerea Planului Urbanistic General al Comunei Unirea în format GIS

HCL 23 din 07.03.2024 privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 1359/ 06.03.2017 încheiat între Comuna Unirea și Dr. Suciu Monica Ioana în calitate de medicină de familie

HCL 22 din 07.03.2024 privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere și a penalităților aferente obligațiilor fiscale, constând în impozite, taxe și alte obligații de plată datorate de către contribuabili la bugetul local al Comunei Unirea ( Anexa 1 , Anexa 2 )

HCL 21 din 07.03.2024 privind alegerea președintelui pentru ședința publică extraordinară cu convocare de îndată a Consiliului Local al Comunei Unirea din ziua de 07.03.2024

HCL 20 din 26.02.2024 privind aprobarea Programului activităților cultural artistice și educative ce se vor desfășura pe raza Comunei Unirea, în anul 2024 ( Anexa )

 HCL 19 din 26.02.2024 de modificare a Hotărârii Consiliului Local al Comunei Unirea nr. 31/ 29.03.2019 privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea serviciului administrativ

HCL 18 din 26.02.2024 de modificare a Hotărârii Consiliului Local al Comunei Unirea nr. 9/ 31.01.2023 privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității financiar contabile 

HCL 17 din 26.02.2024 privind darea în folosință gratuită către Administrația Națională de Meteorologie a terenului în suprafață de 750 mp, înscris în cartea funciară nr. 76282 Unirea, aparținând Comunei Unirea ( Anexa )

HCL 16 din 26.02.2024 privind aprobarea Planului pentru asigurarea cu resurse umane, materiale și financiare, necesare gestionării situațiilor de urgență în anul 2024

HCL 15 din 26.02.2024 privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Unirea nr. 34 din 25.04.2023, de aprobare a impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2024

HCL 14 din 26.02.2024 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Unirea nr. 57/ 12.11.2020 de organizare a comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Unirea

HCL 13 din 07.02.2024 privind încetarea contractului de închiriere a suprafețelor de pajiști aflate în domeniul privat al Comunei Unirea, nr. 3415/ 17.05.2016

HCL 12 din 07.02.2024 privind aprobarea bugetului local al Comunei Unirea pentru anul 2024 ( Anexa 1 , Anexa 2 , Anexa 3 )

HCL 11 din 31.01.2024 privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al Comunei Unirea, începând cu luna Februarie a anului 2024

HCL 10 din 31.01.2024 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat nr. 518 din 31.01.2028, încheiat între Comuna Unirea în calitate de comodant și Filantropia Ortodoxă Alba-Iulia- Filiala Unirea, în calitate de comodatar

HCL 9 din 31.01.2024 privind aprobarea documentației cadastrale de parcelare a imobilelor înscrise în CF nr. 72709 Unirea și CF nr. 72542 Unirea ( Anexa )

HCL 8 din 31.01.2024 privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Unirea nr. 34 din 25.04.2023, de aprobare a impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2024

HCL 7 din 31.01.2024 privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Unirea la data de 31.12.2023 ( Anexa )

HCL 6 din 31.01.2024 privind aprobarea decontului cheltuielilor de transport pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Unirea, care au domiciliul/ reședința în altă localitate decât cea în care se află locul de muncă al acestora

HCL 5 din 31.01.2024 de completare a Hotărârii Consiliului Local nr. 109 din 28.12.2023, privind diminuarea unor suprafețe de pășune ce fac obiectul contractelor de închiriere nr. 5114/ 12.05.2023 și nr. 5037/12.05.2023

HCL 4 din 31.01.2024 privind aprobarea actualizării planului de analiză și acoperire a riscurilor al Comunei Unirea ( Anexa )

HCL 3 din 31.01.2024 de aprobare a modificării anexei HCL nr. 108 din 28.12.2023 privind prelungirea contractelor de închiriere pentru spațiile comerciale și locative ce aparțin Consiliului Local și stabilirea cuantumului chiriei

HCL 2 din 31.01.2024  privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al Comunei Unirea, al domnului Todea Petronel, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, și declararea ca vacant a locului de consilier local


HCL 1 din 09.01.2024 privind organizarea rețelei școlare pe raza administrativă a Comunei Unirea pentru anul școlar 2024-2025 
(Anexa)

 

Hotărâri de Consiliu Local- 2023

HCL 113 din 28.12.2023 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Unirea pentru anul 2023 - Anexa

HCL 112 din 28.12.2023 privind acordarea unui mandat special pentru aprobarea modificării tarifelor pentru serviciile prestate de asocierea RER VEST SA/ RETIM ECOLOGIC SERVICE SA în baza Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor în Zona 1 Lot 1 Alba-Iulia cu nr. 61/ 18.04.2019

HCL 111 din 28.12.2023 de modificare a HCL al Comunei Unirea nr 20 din 29.03.2022 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferent obiectivului de investiții ”Extindere distribuție de gaze naturale cu rețea inteligentă în Comuna Unirea, satele Ciugudu de Jos și Ciugudu de Sus, județul Alba” - Anexa 

HCL 110 din 28.12.2023 privind modificarea HCL al Comunei Unirea nr. 83/29.11.2022 de aprobare a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Modernizare străzi în localitățile Ciugudu de Jos, Ciugudu de Sus și Inoc din Comuna Unirea, județul Alba”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de investiții ”Anghel Saligny” precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului - Anexa

HCL 109 din 28.12.2023 privind diminuarea unor suprafețe de pășune ce fac obiectul contractelor de închiriere nr. 5114/12.05.2023 și 5097/12.05.2023

HCL 108 din 28.12.2023 privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru spațiile comerciale și locative ce aparțin Consiliului Local și stabilirea cuantumului chiriei

HCL 107 din 28.12.2023 privind aprobarea calendarului Târgului de animale și mărfuri ce se vor desfășura pe raza Comunei Unirea în anul 2024 - Anexa 

HCL 106 din 28.12.2023 privind aprobarea numărului de posturi pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav de pe raza Comunei Unirea,în anul 2024

HCL 105 din 28.12.2023 privind stabilirea modului de întocmire și ținere la zi a registrului agricol al Comunei Unirea pentru anul 2024

HCL 104 din 28.12.2023 privind nominalizarea a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale ale Secretarului General al Comunei Unirea

HCL 103 din 28.12.2023 privind alegerea președintelui pentru ședinței publică extraordinară a Consiliului Local al Comunei Unirea din ziua de 28.12.2023

HCL 102 din 12.12.2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Unirea, județul Alba, începând cu 1 Ianuarie 2024

HCL 101 din 12.12.2023 privind aprobarea unor sume de bani pentru cheltuielile cu evenimente ocazionate de sfârșitul de an 2023

HCL 100 din 12.12.2023 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Unirea pentru anul 2023 - Anexa

HCL 99 din 29.11.2023 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Unirea pentru anul 2023 ( Anexa )

HCL 98 din 29.11.2023 privind aprobarea participării Comunei Unirea la Programul Fondul pentru Modernizare ”Programul-cheie 1”- Surse regenerabile de energie și stocarea energiei, apelul de proiecte ”Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice” cu proiectul ”Construire centrală fotovoltaică” pentru acoperirea consumului propriu de energie electrică- UAT UNIREA

HCL 97 din 29.11.2023 de modificare a Hotărârii Consiliului Local al Comunei Unirea nr. 93/ 13.11.2023, privind propunerea de atribuire în proprietate a unor terenuri, conform articolului 36 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HCL 96 din 29.11.2023 privind aprobarea încetării contractului de închiriere nr. 1627/ 21.03.2023, încheiat între Comuna Unirea în calitate de locator și Biroul Individual Notar Public Maria Banciu, în calitate de locatar

HCL 95 din 29.11.2023 privind acordarea unui mandat special pentru includerea tuturor indicatorilor de performanță aferenți activităților prestate de operatorul economic delegat pe fluxul deșeurilor municipale, inclusiv pentru includerea penalităților suportate de către operator în caz de neîndeplinire a acestora în vederea includerii tuturor indicatorilor de performanță aferenți activităților prestate de operator pentru fluxul deșeurilor municipale , inclusiv pentru includerea penalităților suportate de către operator în caz de neîndeplinire a acestora pentru activitățile de colectare și transport deșeuri prin modificarea Anexei nr. 1 a Regulamentuluiserviciului de salubrizare a localităților din județul Alba ( Anexa )

HCL 94 din 13.11.2023 privind aprobarea depunerii Proiectului ”Construire centrală fotovoltaică pentru acoperirea consumului propriu de energie electrică-UAT Unirea”- în vederea finanțării acestuia prin Programul-cheie 1: surse regenerabile de energie și stocarea energiei- Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autocosum pentru entități publice ( Anexa )

HCL 93 din 13.11.2023 privind propunerea de atribuire în proprietate a unor terenuri, conform art 36 din Legea Fondului Funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HCL 92 DIN 13.11.2023 privind aprobarea prelungirii valabilității scrisorii de garanție de la FNGCIMM SA IFN, în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului din fonduri nerambursabile

HCL 91 din 31.10.2023 privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Unirea  ( Anexa 1 , Anexa 2 )

HCL 90 din 31.10.2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Unirea ( Anexa )

HCL 89 din 31.10.2023 privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Unirea pe trimestrul III al anului 2023 ( Anexa )

HCL 88 din 31.10.2023 privind aprobarea prelungirii valabilității scrisorii de garanție de la FNGCIMM SA IFN, în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului din fonduri nerambursabile

HCL 87 din 31.10.2023 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Unirea, începând cu luna Noiembrie a anului 2023

HCL 86 din 18.10.2023 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Unirea pentru anul 2023 ( Anexa 1 , Anexa 2 )

HCL 85 din 18.10.2023 privind aprobarea rutelor microbuzelor de transport școlar pentru elevii Școlii Gimnaziale ”Avram Iancu” Unirea, în anul școlar 2023-2024 ( Anexa )

HCL 84 din 18.10.2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Unirea nr. 57/12.11.2020 de organizare a comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Unirea

HCL 83 din 20.09.2023 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Unirea pentru anul 2023 ( Anexa 1 , Anexa 2 , Anexa 3 )

HCL 82 din 20.09.2023 privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Unirea ( Anexa 1 , Anexa 2 )

HCL 81 din 20.09.2023 privind aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a unui imobil aparținând domeniului public al Comunei Unirea ( Anexa )

HCL 80 din 20.09.2023 privind modificarea HCL a Comunei Unirea nr. 80 din 22.11.2022 de aprobare a Notei de Fundamentare privind necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției, a alocării bugetare în cazul obținerii finanțării a angajamentului de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți a proiectului ”Construire centru de colectare prin aport voluntar în Comuna Unirea”

HCL 79 din 20.09.2023 privind repartizarea de sume bănești unor unități de cult religios din Comuna Unirea, în anul 2023

HCL 78 din 20.09.2023 privind înscrierea în Cartea Funciară a imobilului cu destinația școală, situat administrativ în Comuna Unirea, sat Inoc, str. Principală, nr. 42, intravilan (Anexa )

HCL 77 din 20.09.2023 privind radierea dreptului de folosință constituit asupra imobilului teren în cartea funciară nr. 75953 Unirea, situat administrativ în Comuna Unirea, sat Unirea, str. Avram Iancu, nr. 8

HCL 76 din 20.09.2023 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Unirea în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale ”Avram Iancu” Unirea

HCL 75 din 20.09.2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Unirea nr. 93/ 28.12.2022 de aprobare a Nomenclatorului stradal al Comunei Unirea

HCL 74 din 20.09.2023 privind propunerea de atribuire în proprietate a unui teren, conform articolului 36 din Legea Fondului Funciar nr. 18/ 1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare ( Anexa )

HCL 73 din 20.09.2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Unirea nr. 85/ 31.10.2029, de stabilire a componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică de pe raza Comunei Unirea

HCL 72 din 20.09.2023 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al Consiliului Local al Comunei Unirea, al doamnei Henning Anna Imola, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie și declararea ca vacant a locului de consilier local

HCL 71 din 24.08.2023 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Unirea pentru anul 2023 ( Anexa )

HCL 70 din 24.08.2023 privind valorificarea volumului de 364.27 mc masă lemnoasă aparținând domeniului public al Comunei Unirea

HCL 69 din 24.08.2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local a Comunei Unirea nr. 16/ 29.03.2022, de aprobare a impozitelor ;i taxelor locale pentru anul 2023

HCL 68 din 24.08.2023 privind vânzarea fără licitație publică a imobilului teren intravilan, aparținând domeniului privat al Comunei Unirea, identificat cu număr cadastral 70999, în suprafață de 350 mp ( Anexa )

HCL 67 din 24.08.2023 privind acordarea unui mandat special domnului primar Alba Gheorghe pentru a vota în AGA ADI Salubris Alba

HCL 66 din 24.08.2023 privind aprobarea Statutului Comunei Unirea, județul Alba ( Anexa )

HCL 65/ 01.08.2023 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 1.950.000 lei în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/ 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 229/ 2023, cu modificările și completările ulterioare

HCL 64/ 27.07.2023 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Unirea pentru anul 2023 ( Anexa 1 , Anexa 2 , Anexa 3 )

HCL 63/ 27.07.2023 privind aprobarea execuțieie bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Unirea pentru trimestrul II al anului 2023 ( Anexa )

HCL 62/ 27.07.2023 privind aprobarea decontării din bugetul local ala Comunei Unirea a unei părți din cheltuielile ocazionate cu participarea delegației municipiului Borzavar din Ungaria, la evenimentul ”Zilele Comunității Maghiare din Unirea- Ediția XVII”

HCL 61/ 27.07.2023 privind acordarea unui mandat special domnului Primar Alba Gheorghe, reprezentantul Consiliului Local al Comunei Unirea în Adunarea Generală a Asociației ”Apa Alba”

HCL 60/ 27.07.2023 privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al Comunei Unirea, începând cu luna August a anului 2023

HCL 59/ 18.07.2023 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 1.500.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/ 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului

HCL 58/ 18.07.2023 privind aprobarea actualizării indicatorilor btehnico- economici pentru obiectivul de interes local ”Reabilitare străzi în localitățile Unirea, comuna Unirea, județul Alba” ( Anexa 1 , Anexa 2 )

HCL 57 /18.07.2023 privind aprobarea prelungirii valabilității scrisorii de garanție de la FNGCIMM SA IFN în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului din fonduri nerambursabile

HCL 56/ 21.06.2023 privind aprobarea delegării către Unitatea Administrativ Teritorială Județul Alba și asocierea în vederea depunerii spre finanțare a proiectului cu titlul ”Microbuze electrice pentru elevii din jud. Alba” în cadrul apelului de proiecte din cadrul PNNR ( Anexa )

HCL 55 din 15.06.2023 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțarilor nerambursabile de la bugetul local, acordate în baza Legii nr. 350/ 2005 și a Programelor de finanțare a acțiunilor culturale pentru anul 2023

HCL 54 din 15.06.2023 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Unirea pentru anul 2023 ( Anexa 1 , Anexa 2 , Anexa 3 )

HCL 53 din 15.06.2023 de modificare a Hotărârii Consiliului Local al Comunei Unirea nr. 31/ 29.03.2019 privind însușirea acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea serviciului administrativ

HCL 52 din 15.06.2023 de modificare a Hotărârii Consiliului Local al Comunei Unirea nr. 76/ 11.11.2022 privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor școlare pentru anul 2022-2023

HCL 51 din 15.06.2023 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Unirea nr. 42/ 10.05.2023 de aprobare a rectificării hotarului între imobilele înscrise în CF nr. 70304 Unirea și CF nr 76089 Unirea și aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a unui imobil aparținând domeniului privat al Comunei Unirea ( Anexa )

HCL 50 din 19.05.2023 privind înscrierea în cartea funciară în favoarea domeniului public al Comunei Unirea a imobilelor având categoria de folosință ”drum” situate administrativ în Comuna Unirea, intravilan și dezmembrarea imobilului înscris în CF nr. 74703 Unirea ( Anexa )

HCL 49 din 19.05.2023 privind alegerea președintelui pentru ședința publică extraordinară cu convocare de îndată a Consiliului Local al Comunei Unirea din ziua de 19.05.2023

HCL 48 din 15.05.2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Unirea nr. 83/ 29.11.2022 de aprobarea a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Modernizare străzi în localitățile Ciugudu de Jos, Ciugudu de Sus și Inoc” aprobat  pentru finanțare prin Programul Național de investiții ”Anghel Saligny” precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului ( Anexa )

HCL 47 din 10.05.2023 privind modificarea HCL al Comunei Unirea nr. 80 din 22.11.2012 de aprobare a Notei de fundamentare privind necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției, a alocării bugetare în cazul obținerii finanțării ”Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar”

HCL 46 din 10.05.2023 privind aprobarea prelungirii valabilității scrisorii de garanție de la FNGCIM SA IFN în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului din fonduri nerambursabile

HCL 45 din 10.05.2023 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Unirea pentru anul 2023 ( Anexa  , Anexa 1 )

HCL 44 din 10.05.2023 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă pentru exploatare în anul 2023 din fondul forestiere aparținând Comunei Unirea, aflat în administrarea Ocolului Silvic Aiud și stabilirea prețului de pornire la licitație pentru masa lemnoasă

HCL 43 din 10.05.2023 privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Unirea, județul Alba ( Anexa )

HCL 42 din 10.05.2023 privind aprobarea rectificării hotarului între imobilele înscrise în CF nr. 70304 Unirea și CF nr. 76089 Unirea și aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a unui imobil aparținând domeniului privat al Comunei Unirea ( Anexa )

HCL 41 din 25.04.2023 privind implementarea proiectului ”Achiziție utilaje/ echipamente pentru lucrări aferente serviciilor de bază pentru populație în Comuna Unirea, județul Alba” ( Anexa 1 , Anexa 2 )

HCL 40 din 25.04.2023 privind aprobarea participării Comunei Unirea la ”Programul privind casarea autovehiculelor uzate”

HCL 39 din 25.04.2023 privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a pășunilor disponibile aflate în proprietatea privată a Comunei Unirea ( Anexa )

HCL 38 din 25.04.2023 de modificare a Hotărârii Consiliului Local al Comunei Unirea nr. 76/ 11.11.2022 privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor școlare pentru anul școlar 2022-2023

HCL 37 din 25.04.2023 privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Unirea pentru trimestrul I al anului 2023 - Anexa 

HCL 36 din 25.04.2023 privind aprobarea susținerii Parteneriatului Leader Grupul de Acțiune Locală din Munții Metaliferi, Trască și Muntele Mare prin includerea teritoriului Comunei Unirea în parteneriat

HCL 35 din 25.04.2023 de modificare a Hotărârii Consiliului Local al Comunei Unirea nr. 6/ 31.01.2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Unirea

HCL 34 din 25.04.2023 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2024

HCL 33 din 25.04.2023 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Unirea, începând cu luna Mai a anului 2023

HCL 32 din 13.04.2023 privind înscrierea dreptului de proprietate a Comunei Unirea- domeniul public și domeniul privat asupra imobilelor care fac obiectul lucrărilor de înregistrare sistematică la nivelul Comunei Unirea cuprinse în Programul Național de cadastru și carte funciară ( Anexa 1 , Anexa 1 A , Anexa 2 , Anexa 3 )

HCL 31 din 13.04.2023 privind aprobarea încheierii actului adițional nr. 3 la contractul de prestări servicii silvice nr. 1376/ 06.09.2011

HCL 30 din 13.04.2023 privind aprobarea modificării statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Unirea ( Anexa )

HCL 29 din 13.04.2023 privind completarea HCL al Comunei Unirea nr. 93/28.12.2022 de aprobarea a Nomenclatorului stradal al Comunei Unirea și îndreptarea unor erori materiale din cuprinsul acesteia ( Anexa )

HCL 28 din 13.04.2023 privind clarificarea situației juridice a imobilului teren înscris în cartea funciară nr. 72270 Unirea, situat administrativ în Comuna Unirea, sat Unirea, str. Abatorului, nr. 10

HCL 27 din 28.03.2023 de modificare a Hotărârii Consiliului Local al Comunei Unirea nr. 76/ 11.11.2022, privind aprobarea numărului și cuantumului burselor școlare pentru anul 2022-2023

HCL 26 din 28.03.2023 privind aprobarea Programului activităților cultural-artistice și educative ce se vor desfășura pe raza Comunei Unirea, în anul 2023 ( Anexa )

HCL 25 din 28.03.2023 privind înscrierea în Cartea funciară a imobilului cu destinația de școală, situat administrativ în Comuna Unirea, sat Dumbrava, intravilan ( Anexa )

HCL 24 din 28.03.2023 privind atribuirea denumirii unei străzi din satul Dumbrava, Comuna Unirea

HCL 23 din 17.03.2023 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Modernizare străzi în localitățile Dumbrava și Măhăceni, Comuna Unirea” ( Anexa )

HCL 22 din 14.03.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economică ( faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Reabilitarea energetică a Școlii Gimnaziale ”Avram Iancu”, Comuna Unirea, jud. Alba” ( Anexa 1 , Anexa 2 )

HCL 21 din 14.03.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economică ( faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul: ”Reabilitarea moderată a Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Maier”, Comuna Unirea, județul Alba ( Anexa 1 , Anexa 2 )

HCL 20 din 14.03.2023 privind aprobarea depunerii Proiectului ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitare și a unităților conexe din Comuna Unirea” în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență a României, Componenta C15 : Educație”

HCL 19 din 14.03.2023 privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a pășunilor disponibile aflate în proprietate privată a Comunei Unirea ( Anexa

HCL 18 din 28.02.2023 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Unirea pentru anul 2023 ( Anexa 1 , Anexa 2 )

HCL 17 din 28.02.2023 de modificare a HCL al Comunei Unirea nr. 76/ 11.11.2022, privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor școlare pentru anul 2022-2023

HCL 16 DIN 28.02.2023 privind aprobarea actualizării planului de analiză și acoperire a riscurilor al Comunei Unirea ( Anexa

HCL 15 din 28.02.2023 privind modificarea Hotârârii Consiliului Local al Comunei Unirea nr. 16/ 29.03.2022 de aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023

HCL 14 din 28.02.2023 privind acordarea unui mandat special pentru aprobarea modificării tarifelor pentru serviciile prestate de asocierea RER VEST SA/ RETIM ECOLOGIC SERVICE SA în baza Contractului de de legare prin concesiune a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor în Zona 1, Lot 1 Alba Iulia cu nr. 61/18.04.2019

HCL 13 DIN 28.02.2023 privind aprobarea procedurii și a criteriilor de acordare a unor scutiri la plata impozitului, taxei pe clădiri, impozitul/ taxa pe terenuri și a impozitului pe mijloacele de transport

 HCL 12 din 28.02.2023 privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Unirea, jud. Alba ( Anexa )

HCL 11 din 20.02.2023 privind înscrierea în Cartea Funciară a imobilului Târg de animale și mărfuri situat administrativ în Comuna Unirea, sat Unirea, intravilan ( Anexa )

HCL 10 din 31.01.2023 privind aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a unui imobil aparținând domeniului privat al Comunei Unirea

HCL 9 din 31.01.2023 privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității financiar contabile ( Anexa 1 , Anexa 2 )

HCL 8 din 31.01.2023 de modificare a Hotărârii Consiliului Local al Comunei Unirea nr. 31/ 29.03.2019 privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea serviciului administrativ

HCL 7 din 31.01.2023 de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr. 50/ 21.07.2022, privind clasificarea unor drumuri de interes public local în categoria funcțională de străzi UAT Comunei Unirea a județului Alba

HCL 6 din 31.01.2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei Comunei Unirea ( Anexa )

HCL 5 din 31.01.2023 privind aprobarea bugetului local al Comunei Unirea pentru anul 2023 ( Anexa 1 , Anexa 2 , Anexa 3 )

HCL 4 din 31.01.2023 privind neasumarea de către UAT Unirea a responsabilităților organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli al României, pentru perioada 2023-2026

HCL 3 din 31.01.2023 privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Unirea la data de 31.12.2022 ( Anexa )

HCL 2 din 31.01.2023 privind aprobarea prelungirii valabilității scrisorii de garanție de la FNGCIMM S.A. IFN în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului din fonduri nerambursabile
HCL 1 din 31.01.2023 privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al Comunei Unirea, începând cu luna Februarie a anului 2023

 

Hotărâri de Consiliu Local - 2022

Hotărârea 103 din 28.12.2022 privind organizarea rețelei școlare pe raza administrativă a Comunei Unirea pentru anul școlar 2023-2024 ( Anexa )

Hotărârea 102 din 28.12.2022 privind înscrierea în Cartea Funciară a imobilului având categoria de folosință pășune situată administrativ în Comuna Unirea, sat Unirea, extravilan ( Anexa )

Hotărârea 101 din 28.12.2022 privind aprobarea tarifului de pază, supraveghere a stării de sănătate a pădurii și stabilirea lucrărilor tehnice silvice care trebuie executate anual pentru fondul forestier proprietatea Comunei Unirea înscris în Titlul de Proprietate NR. 14175/2873

Hotărârea 100 din 28.12.2022 privind aprobarea modificării HCL nr 19 din 26.02.2019 referitoare la aderarea Comunei Unirea la Asociația Comunelor din România

Hotărârea 99 din 28.12.2022 privind aprobarea numărului de posturi pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav de pe raza Comunei Unirea, în anul 2023

Hotărârea 98 din 28.12.2022 privind nominalizarea a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Comunei Unirea

Hotărârea 97 din 28.12.2022 privind stabilirea modului de întocmire și ținere la zi a registrului agricol al Comunei Unirea pentru anul 2023

Hotărârea 96 din 28.12.2022 privind aprobarea planului de acțiune și lucrări de interes local pentru anul 2023, ce vor fi executate de persoanele care beneficiază de ajutor social, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare ( Anexa

Hotărârea 95 din 28.12.2022 privind aprobarea calendarului târgurilor de animale și mărfuri ce se va desfășura pe raza Comunei Unirea în anul 2023 ( Anexa )

Hotărârea 94 din 28.12.2022 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere pentru spațiile comerciale și locative ce aparțin Consiliului Local și stabilirea chiriei pentru anul 2023 ( Anexa )

Hotărârea 93 din 28.12.2022 privind aprobarea Nomenclatorului stradal al Comunei Unirea ( Anexa 1 , Anexa 2 , Anexa 3 , Anexa 4 , Anexa 4a, Anexa 5 , Anexa 6 )

Hotărârea 92 din 28.12.2022 privind atribuirea denumirii unor străzi din Comuna Unirea ( Anexa 

Hotărârea 91 din 21.12.2022 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Unirea pentru anul 2022 ( Anexa )

Hotărârea 90 din 14.12.2022 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Unirea pentru anul 2022 ( Anexa )

Hotărârea 89 din 14.12.2022 privind implementarea proiectului ”Achiziție utilaje/ echipamente pentru lucrări aferente serviciilor de bază pentru populație în Comuna Unirea, județul Alba” ( Anexa 1 , Anexa 2 )

Hotărârea 88 din 29.11.2022 privind acordarea unui mandat special domnului primar Alba Gheorghe , reprezentantul Consiliului Local al Comunei Unirea în Adunarea Generală a Asociației ”Apa Alba”

Hotărârea 87 din 29.11.2022 privind aprobarea alocării sumei de 20.000 lei, sumă necesară achiziționării cadourilor de Crăciun pentru copiii din cadrul învățământului preuniversitar de stat, arondați Unității Administrativ Teritoriale a Comunei Unirea

Hotărârea 86 din 29.11.2022 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a aparatului de specialitate al Primăriei Comunei Unirea ( Anexa )

Hotărârea 85 din 29.11.2022 de aprobare a Regulamentului privind modalitatea de închiriere a utilajelor aflate în patrimoniul UAT Comuna Unirea, județul Alba ( Anexa )

Hotărârea 84 din 29.11.2022 privind aprobarea încheierii protocolului de colaborare cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale în vederea implementării proiectului ”HUB de servicii MMSS-SII MMSS”, cod MySmis 130963 ( Anexa )

Hotărârea 83 din 29.11.2022 privind aprobarea documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Modernizare străzi în localitățile Ciugudu de Jos, Ciugudu de Sus și Inoc din Comuna Unirea, județul Alba”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de investiții Anghel Saligny, precum și as sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului ( Anexa )

Hotărârea 82 din 29.11.2022 privind aprobarea Regulamentului referitor la promovarea acțiunilor având ca obiect transferului amenzilor contravenționale și a celor stabilite printre hotărârea judecătorească definitivă în muncă neremunerată în folosul comunității ( Anexa )

Hotărârea 81 din 29.11.2022 privind însușirea Acordului de cooperare privind serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân din cadrul Filialei Județului Alba a ACOR ( Anexa )

Hotărârea nr. 80 din 22.11.2022 privind aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției, a alocării bugetare în cazul obținerii finanțării, a angajamentului de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți, a angajamentului de cofinanțare a proiectului, respectiv finanțarea cheltuielilor neeligibile care asigură implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico – economice/contractul de lucrări, dacă este cazul, a numărului de locuitori deserviți de proiect, a caracteristicilor tehnice de bază a investiției, precum și a nominalizării reprezentantului legal al solicitantului pentru relația cu MMAP în derularea proiectului „Construire centru de colectare prin aport voluntar în comuna Unirea”, proiect ce urmează a fi depus în cadrul PNRR Componenta 3 - Managementul deșeurilor, Investiția I1 - Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, SUBINVESTIȚIA I1.A. - ÎNFIINȚAREA DE CENTRE DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR ( Anexa )

Hotărârea nr. 79 din 22.11.2022 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Unirea pentru anul 2022 ( Anexa 1 , Anexa 2 , Anexa 3 )

Hotărârea nr. 78/11.11.2022 privind înscrierea în Cartea Funciară a imobilului drum situat administrativ în Comuna Unirea, sat Unirea, extravilan ( Anexa )

Hotărârea nr. 77/ 11.11.2022 privind aprobarea tipului de suport alimentar acordat elevilor și preșcolarilor de la Școala Gimnazială ”Avram Iancu” Unirea

Hotărârea nr. 76/ 11.11.2022 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor școlare pentru anul școlar 2022-2023

Hotărârea nr. 75/11.11.2022 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Unirea pentru anul 2022 ( Anexa 1 , Anexa 2 , Anexa 3 )

Hotărârea nr. 74/ 11.11.2022 privind alegerea președintelui pentru ședința publică extraordinară cu convocare de îndată din ziua de 11.11.2022

Hotărârea nr. 73/ 26.10.2022 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Unirea pentru anul 2022 ( Anexa )

Hotărârea nr. 72/26.10.2022 privind propunerea de atribuire în proprietate a unui teren, conform art. 36 din Legea Fondului Funciar nr. 18/ 1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare ( Anexa )

Hotărârea nr. 71/ 26.10.2022 privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Unirea pentru trimistrul III al anului 2022 ( Anexa 1 )

Hotărârea nr 70/ 26.10.2022 privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Unirea ( Anexa 1 , Anexa 2

Hotărârea nr. 69/ 26.10.2022 privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al Comunei Unirea, începând cu luna Noiembrie a anului 2022

Hotărârea nr. 68/ 11.10.2022 de modificare a HCL al Comunei Unirea nr. 40 din 31.05.2022 privind aprobarea depunerii proiectului ”Reabilitarea moderată a Școlii Gimnaziale Gheorghe Maier Comuna Unirea, jud. Alba” ( Anexa 1, Anexa 2 )

Hotărârea nr. 67/26.09.2022 privind aprobarea depunerii proiectului ”Înființare centru de colectare prin aport propriu voluntar în Comuna Unirea, județul Alba”

Hotărârea nr. 66/26.09.2022 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Unirea pentru anul 2022 ( Anexa )

Hotărârea nr. 65/26.09.2022 privind propunerea de atribuire în proprietate a unui teren conform articolului 36 din Legea Fondului Funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare ( Anexa )

Hotărârea nr 64/ 26.09.2022 privind aprobarea rutelor microbuzelor de transport școlar pentru elevii Școlii Gimnaziale ”Avram Iancu” Unirea în anul școlar 2022-2023 ( Anexa )

Hotărârea nr. 63/26.09.2022 privind desemnarea reprezentanților Consilului Local Unirea în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale ”Avram Iancu” Unirea

Hotărârea nr. 58 din 16.08.2022 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de interes local ”Reabilitare străzi în localitatea Unirea, Comuna Unirea, jud. Alba” ( Anexe )

Hotărârea nr. 57 din 16.08.2022 privind aprobarea documentație P.U.D. pentru obiectivul „Construire depozit piese auto și agroindustriale, împrejmuire teren, sistematizare verticală și amenajare exetrioară, organizare de șantier” în localitatea Unirea, str. Școlii, FN, jud. Alba

Hotărârea nr. 56 din 16.08.2022 privind aprobarea modificării contractului de concesiune nr. 3749/ 05.07.2011, ce are ca obiect terenul extravilan în suprafață de 6000 mp, situat la intrarea în localitatea Unirea, dinspre Municipiul Aiud- partea stângă

Hotărârea nr. 55 din 16.08.2022 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Unirea pentru anul 2022 ( Anexa, Anexa 2 )

Hotărârea nr. 54 din 16.08.2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Unirea nr. 57/ 12.11.2020 de organizare a comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Unirea

Hotărârea nr. 53 din 16.08.2022 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Unirea în Comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director al Școlii Gimnaziale ”Avram Iancu” Unirea

Hotărârea nr. 52 din 21.07.2022 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Unirea pentru trimestrul II al anului 2022 ( Anexă)

Hotărârea nr. 51 din 21.07.2022 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al Comunei Unirea, al domnului Morar Iuliu-Ciprian, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie și declararea ca vacant a locului de consilier local

Hotârârea nr. 50 din 21.07.2022 privind clasificarea unor drumuri de interes public local în categoria funcțională de străzi- UAT Comuna Unirea, județul Alba ( Anexa )

Hotărârea nr.49 din 21.07.2022 privind alegerea președintelui de ședință al Comunei Unirea, începând cu luna August a anului 2022

Hotărârea nr. 48 din 12.07.2022 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Unirea pentru anul 2022 ( Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3 )

Hotărârea nr. 47 din 12.07.2022 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici conform OUG nr. 93/2021 pentru proiectul de investiții ”Modernizare străzi în localitățile Dumbrava și Măhăceni, comuna Unirea” ( Anexe )

Hotărârea nr. 46 din 12.07.2022 privind modificarea HCL nr. 12/2022 de aprobare a Regulamentului serviciului de iluminat public al Comunei Unirea ( Anexă )

Hotărârea nr. 45 din 12.07.2022 privind înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate a Comunei Unirea- domeniul public în cotă definitivă, a imobilului situat administrativ în Comuna Unirea, sat Inoc

Hotărârea nr. 44 din 23.06.2022 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Unirea pentru anul 2022 ( Anexă )

Hotărârea nr. 43 din 23.06.2022 privind aprobarea actualizării Planului Urbanistic General al Comunei Unirea și a Regulamentului Local de urbanism aferent acestuia ( Memoriul general PUG , Regulament PUG )

Hotărârea nr. 42 din 23.06.2022 privind valorificarea volumului de 846.03 m.c. masă lemnoasă din fondul forestier aparșinând domeniului public al Comunei Unirea

Hotărârea nr. 41 din 23.06.2022 privind valorificarea prin vânzare directă către populația Comunei Unirea a volumului de 153.94 m.c. masă lemnoasă din fondul forestier aparținând domeniului public al Comunei Unirea

Hotărârea nr. 34 din 23.05.2022 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Unirea pentru anul 2022 ( Anexa 1 , Anexa 2 , Anexa 3 )

Hotărârea nr. 33 din 23.05.2022 privind aprobarea concesionării directe a spațiilor cu destinația de cabinet medical pentru medicină de familie ( Anexa )

Hotărârea nr. 32 din 23.05.2022 privind schimbarea titularului contractului de închiriere a suprafețelor de pajiști aflate în domeniul privat al comunei Unirea, nr. 3060/02.05.2018

Hotărârea nr. 31 din 13.05.2022 privind schimbarea titularului contractului de închiriere a sufrafeței de pajiști aflate în domeniul privat al Comunei Unirea, nr. 2931 din 03.05.2019

Hotărârea nr. 30/13.05.2022 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 3175/ 13.05.2019, ce are ca obiect spațiul în suprafață de 10,50 mp, situat în comuna Unirea, str. Mureșului, nr. 595

Hotărârea nr. 29 din 27.04.2022 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Comuna Unirea și Orașul Ocna-Mureș pentru realizarea proiectului ”Achiziția de mijloace de transport public - autobuze electrice în cadrul parteneriatului Orașului Ocna-Mureș- Comuna Unirea” ( Anexa 1, Anexa 2 )

Hotărârea nr. 28 din 27.04.2022 privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Unirea pentru trimestrul I al anului 2022 ( Anexa )

Hotărârea nr. 27 din 27.04.2022 privind aprobarea prelungirii valabilității scrisorii de garanție de la FNGCIMM S.A IFN, în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului din fonduri nerambursabile 

Hotărârea nr. 26 din 27.04.2022 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol al Comunei Unirea, aferent trimestrului I al anului 2022 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități ( Anexa 1, Anexa 2

Hotărârea nr. 25 din 27.04.2022 privind aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a unui imobil aparținând domeniului public al Comunei Unirea

Hotărârea nr. 24 din 27.04.2022 privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al Comunei Unirea, începând cu luna Mai a anului 2022

Hotărârea nr. 23 din 21.04.2022 de modificare a Hotărârii Consiliului Local a Comunei Unirea nr. 20 din 29.03.2022 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferent obiectivului de investiții ”Extindere distribuire de gaze naturale cu rețea inteligentă în comuna Unirea, satele Ciugudu de Jos și Ciugudu de Sus, jud. Alba” ( Anexă )

Hotărârea nr. 22 din 14.04.2022 privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor școlare pentru semestrul II al anului școlar 2021-2022

Hotărârea nr. 21 din 29.03.2022 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Unirea pentru anul 2022 ( Anexa 1 , Anexa 2 )

Hotărârea nr. 20 din 29.03.2022 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferent obiectivului de investiții ”Extindere distribuție de gaze naturale cu rețea inteligentă în comuna Unirea, satele Ciugudu de Jos și Ciugudu de Sus, județul Alba ( Anexa 1 , Anexa 2 )

Hotărârea nr. 19 din 29.03.2022 privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ al Comunei Unirea și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a acestuia ( Anexa 1

Hotărârea nr. 18 din 29.03.2022 privind înscrierea în Cartea Funciară a imobilului stradă situată administrativ în comuna Unirea, sat Unirea, intravilan ( Anexa )

Hotărârea nr. 17 din 29.03.2022 privind înscrierea în Cartea Funciară a imobilelor cu destinația de școli și grădiniță, situate administrativ în comuna Unirea, sat Unirea, intravilan ( Anexa )

Hotărârea nr. 16 din 29.03.2022privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2023

Hotărârea nr. 15 din 04.03.2022 privind modificarea HCL al Comuna Unirea nr. 69 din 26.11.2020 privind aprobarea și implementarea proiectului cu tema ”Achiziția de echipamente din domeniul tehnologiei IT- mobile, respectiv tablete, echipamente și dispozitive necesare activității didactice pentru elevii și cadrele didactice din învățământul preuniversitar, Comuna  Unirea, județul Alba ( Anexa )

Hotărârea nr. 14 din 21.02.2022 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Unirea pentru anul 2022 ( Anexa )

Hotărârea nr. 13 din 21.02.2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Unirea în Comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director al Școlii Gimnaziale ”Avram Iancu” Unirea

Hotărârea nr. 12 din 21.02.2022 privind aprobarea Regulamentului serviciului de iluminat public al Comunei Unirea și a studiului deoportunitate privind modul de gestionare a serviciului de iluminat public din Comuna Unirea ( Anexa 1 , Anexa 2 , Anexa 3 )

Hotărârea nr.11 din 21.02.2022 privind aprobarea prelungirii valabilității scrisorii de garanție de la FNGCIMM SA IFN, în vederea garantării obligativităților de plată a avansului din fonduri nertambursabile

Hotărârea nr. 10 din 21.02.2022 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, acordate în baza Legii nr. 350/2005 și a Programului de finanțare a activităților culturale pentru anul 2022

Hotărârea nr. 9 din 09.02.2022 privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Unirea la data de 31.12.2021 ( Anexa )

Hotărârea nr. 8 din 09.02.2022 privind aprobarea bugetului local al Comunei Unirea pentru anul 2022 ( Anexa 1 , Anexa 2 , Anexa 3 )

Hotărârea nr. 7 din 09.02.2022 privind modificarea și completarea HCL al Comunei Unirea nr. 39/20.04.2021, de aprobarea a impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022

Hotărârea nr. 6 din 31.01.2022 privind anularea accesoriilor obligațiilor fiscale restante la data de 31 martie 2020, datorate bugetului local al Comunei Unirea ( Anexa )

Hotărârea nr. 5 din 31.01.2022 privind aprobarea documentației de atribuire și prețul de pornire la licitație pentru vânzarea terenului în suprafață de 483 mp situat pe strada Traian, f.n aparținând domeniului privat al comunei Unirea ( Anexa )

Hotărârea nr. 4 din 31.01.2022 privind vânzarea fără licitație publică a imobilului teren extravilan, în supravață de 5200 mp, situat la intrarea în localitatea Unirea dinspre municipiul Aiud, partea stângă, aparținând domeniului privat al comunei Unirea, identificat cu număr cadastral 70639, către S.C. OȚEL TRANS SRL ( Anexa )

Hotărârea nr. 3 din 31.01.2022 privind organizarea rețelei școlare pe raza administrativă a comunei Unirea pentru anul școlar 2022-2023 ( Anexa )

Hotărârea nr 2 din 31.01.2022 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea documentelor de Urbanism și Amenajarea teritoriului ( Anexa )

Hotărârea nr. 1 din 31.01..2022 privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al Comunei Unirea, începând cu luna Februarie a anului 2022 

 

 

 

Hotarari de Consiliu Local - 2021

Hotărârea nr. 93 din 28.12.2021 privind aprobarea numărului de posturi pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav de pe raza Comunei Unirea, în anul 2022

Hotărârea nr. 92 din 28.12.2021 privind aprobarea modificării statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Unirea ( Anexa

Hotărârea nr. 91 din 28.12.2021 privind nominalizarea a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Comunei Unirea

Hotărârea nr. 90 din 28.12.2021 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere pentru spațiile comerciale și locative ce aparțin Consiliului Local și stabilirea chiriei pentru anul 2022 ( Anexa

Hotărârea nr. 89 din 28.12.2021 privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2022, ce vor fi executate de persoanele care beneficiază de ajutor social, conform Legiinr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare ( Anexa

Hotărârea nr. 88 din 28.12.2021 privind stabilirea modului de întocmire și ținere la zi a registrului agricol al Comunei Unirea pentru anul 2022

Hotărârea nr. 87 din 28.12.2021 privind aprobarea calendarului târgurilor de animale și mărfuri ce se va desfășura pe raza comunei Unirea în anul 2022 ( Anexa 1 )

Hotărârea nr. 86 din 22.12.2021 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Unirea pentru anul 2021 ( Anexa 1 , Anexa 2 )

Hotărârea nr. 84 din 29.11.2021 privind repartizarea de sume bănești unor unități de cult religios din comuna Unirea în anul 2021

Hotărârea nr. 83 din 29.11.2021 privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor școlare pentru semestrul I al anului școlar 2021-2022

Hotărârea nr. 82 din 29.11.2021 privind aprobarea alocării sumei de 15.000 lei, sumă necesară achiziționării cadourilor de Crăciun pentru copiii din cadrul învățământului  preuniversitar de stat, arondați UAT Unirea

Hotărârea nr. 81 din 29.11.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Realizarea șanțuri, trotuareși accese la proprietăți pe strada Traian (Unirea II- Războieni) - Anexa , Anexa 2

 Hotărârea nr. 80 din 29.11.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Realizarea trotuare pe strada Avram Iancu, comuna Unirea, județul Alba” lot 1 tronson stânga  ( Anexa, Anexa 2  )

Hotărârea nr. 79 din 29.11.2021 privind aprobarea parcelăriii imobilului teren înscris în cartea funciară nr. 71744 a localității Unirea, în suprafață de 2140 mp categoria de folosință altele- teren viran, nr. topo 304/2/1 ( Anexa )

Hotărârea nr. 78 din 23.11.2021 pentru participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat publi ( Anexa 1, Anexa 2 )

Hotărârea nr. 77 din 23.11.2021 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Unirea pentru anul 2021 ( Anexa 1 , Anexa 2 , Anexa 3 )

Hotărârea nr. 76 din 28.10.2021 privind aprobarea regulamentului privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâre ale autorității deliberative ( Anexa)

Hotărârea nr. 75 din 28.10.2021 privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Unirea pentru trimestrul III al anului 2021 ( Anexa )

Hotărârea nr. 74 din 28.10.2021 privind valorificarea prin vânzare directă către populația comunei Unirea a volumului de 18.55 mc masă lemnoasă din fondul forestier aparținând comunei Unirea 

Hotărârea nr. 73 din 28.10.2021 privind alegerea președintelui de ședință începând cu luna Noiembrie 2021

Hotărârea nr. 72 din 19.10.2021 privind stabilirea prețului de pornire la licitație pentru valorificarea masei lemnoase din fondul forestier aparținând Comunei Unirea 

Hotărârea nr. 71 din 19.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de interes local ”Modernizare străzi în localitățile Ciugudu de Jos, Ciugudu de Sus și Inoc din comuna Unirea, județul Alba” (Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3)

Hotărârea nr. 70 din 19.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de interes local ”Reabilitare străzi în localitatea Unirea, com. Unirea, jud. Alba” ( Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3 )

Hotărârea nr. 69 din 19.10.2021 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Unirea pentru anul 2021  ( Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3 )

Hotărârea nr. 68 din 28.09.2021 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Unirea pentru anul 2021  ( Anexa 1 , Anexa 2 , Anexa 3 )

Hotărârea nr. 67 din 28.09.2021 privind valorificarea prin vânzare directă către populația comunei Unirea a volumului de 20 m.c. masă lemnoasă din fondul forestier aparținând Comunei Unirea

Hotărârea nr. 66 din 28.09.2021 privind valorificarea volumului de 22 m.c. masă lemnoasă din fondul forestier aparținând Comunei Unirea, aflat în admistrarea Ocolului Silvic Aiud (Anexa 1)

Hotărârea nr. 65 din 28.09.2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale ”Avram Iancu” Unirea

Hotărârea nr. 64 din 28.09.2021 privind aprobarea modificării HCL nr. 47/ 24.06.2021 referitoare la aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Comunei Unirea

Hotărârea nr. 63 din 28.09.2021 privind alegerea președintelui pentru ședința publică ordinară din data de 28.09.2021

Hotărârea nr. 62 din 26.08.2021 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Unirea pentru anul 2021 ( Anexa 1, Anexa 2 , Anexa 3 )

Hotărârea nr. 61 din 26.08.2021 privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Unirea ( Anexa 1 , Anexa 2 )

Hotărârea nr. 60 din 26.08.2021 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a Comunei Unirea pentru perioada 2021-2027 ( Anexa 1 )

Hotărârea nr. 59 din 23.08.2021 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 53/ 19.07.2021 privind aprobarea tarifelor unice și tarifelor distincte practicate de către operatorul economic delegat S.C. RER VEST S.A  

Hotărârea nr. 58 din 19.07.2021 privind înscrierea în Cartea Funciară a imobilelor străzi, situate administrativ în Comuna Unirea, sat Unirea și sat Inoc, intravilan  (Anexa 1, Anexa 2 , Anexa 3, Anexa 4 , Anexa 5 , Anexa 6, Anexa 7  Anexa 8 , Anexa 9 , Anexa 10 , Anexa 11 , Anexa 12 , Anexa 13 , Anexa 13 B )

Hotărârea nr. 57 din 19.07.2021 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Unirea pentru anul 2021 (Anexa 1 , Anexa 2 )

Hotărârea nr. 56 din 19.07.2021 privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Unirea pentru trimestrul II al anului 2021  (Anexa 1)

Hotărârea nr. 55 din 19.07.2021 privind valorificarea volumului de 1174,15 m.c. masă lemnoasă din fondul forestier aparținând Comunei Unirea, aflat în administrarea S.C. Ocolul Silvic Muntele Mare SRL (Anexa 1, Anexa 5 la caietul de sarcini )

Hotărârea nr. 54 din 19.07.2021 privind aprobarea Regulamentului de acordare a stimulentului educațional pentru copiii din grădinițele de pe raza UAT Unirea, care provin din familii defavorizate  ( Anexa 1) 

Hotărârea nr. 53 din 19.07.2021 privind aprobarea tarifelor unice și a tarifelor distincte practicate de către operatorul economic delegat, Asocierea SC RER VEST SA/ SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA, în raport cu utilizatortii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și similare, desfășurate în Zona 1-Lot 1 Alba-Iulia a județului Alba, în baza contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor nr. 61/ 18.04.2019

Hotărârea nr. 52 din 19.07.2021 privind alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr. 51 din 24.06.2021 privind aprobarea Programului activitățilot cultural artistice și educative ce se vor desfășura pe raza comunei Unirea, în anul 2021 ( Anexa 1) 

Hotărârea nr. 50 din 24.06.2021 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Unirea pentru anul 2021 ( Anexa 1, Anexa 2 )

Hotărârea nr. 49 din 24.06.2021 privind dreptului de acces pe proprietatea privată a comunei Unirea în vederea instalării întreținerii și exploatării unui punct local de distribuție a elementelor de rețea de telecomunicații electronice, către CLOUDSYS TELECOM SRL, asupra unui teren situat în satul Ciugudu de Jos, comuna Unirea

Hotărârea nr. 48 din 24.06.2021 de completare a anexei la HCL al Comunei Unirea nr.60/ 28.11.2018 privind acordarea ajutoarelor de urgență conform art. 28 alin (2) din Legea nr. 416/ 2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 47 din 24.06.2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comunei Unirea ( Anexa 1, Anexele HCL 47 )

Hotărârea nr. 46 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a condițiilor în care se realizează accesul pe propietatea Comunei Unirea în scopul instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de telecomunicații electronice sau elemente de infrastructură necesare susținerii acestora ( Anexa 1, Anexa 2 )

Hotărârea nr.45 privind aprobarea cuantumului burselor școlare pentru semestrul II al anului școlar 2020-2021

Hotărârea nr. 44 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Unirea pentru anul 2021 ( Anexa 1 , Anexa 2, Anexa 3 )

Hotărârea nr. 43 privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a pășunilor disponibile aflate în proprietatea privată a Comunei Unirea ( Anexa 1 , Anexa 2 )

Hotărârea nr. 42 privind încetarea contractului de închiriere a suprafețelor de pajiști aflate în domeniul privat al Comunei Unirea, nr. 3059/ 02.05.2018

Hotărârea nr.41 privind schimbarea titularului contractului de închiriere a suprafețelor de pajiști aflate în domeniul privat al Comunei Unirea, nr. 2461/ 13.04.2020 ( Anexa 1)

Hotărârea nr. 40 privind aprobarea modificării statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Unirea ( Anexa 1 )

Hotărârea nr. 39 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022

Hotărârea nr. 38 din 20.04.2021 privind aprobarea bugetului local al Comunei Unirea pentru anul 2021 ( Anexa 1 Anexa 2 , Anexa 3 )

Hotărârea nr. 37 din 20.04.2021 privind aprobarea prelungirii valabilității scrisorii de garanție de la FNGCIMM SA IFN în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului din fonduri nerambursabile

Anexa Hotărârii Consiliului Local 36 din 20.04.2021

Hotărârea nr. 36 din 20.04.2021 privind schimbarea titularului contractului de închiriere a suprafețelor de pajiști aflate în domeniul privat al comunei Unirea, nr. 3059/ 02.05.2018

Hotărârea nr. 35 din 20.04.2021 privind încetarea contractului de închiriere a suprafeței de pajiști aflate în domeniul privat al Comunei Unirea nr. 3066/02.05.2018

Hotărârea nr. 34 din 20.04.2021 privind schimbarea titularului contractului de concesiune nr. 3749/ 05.07.2011, care are obiect teren extravilan în suprafață de 6000 mp, situat la intrare în localitatea Unirea, dinspre Municipiul Aiud- partea stângă din Automobil Service Haiduc SRL în Oțel Trans SRL

Hotărârea nr. 33 din 20.04.2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Unirea nr. 57/ 12.11.2020 de organizare a comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Unirea

Hotărârea nr. 32 din 20.04.2021 privind buna gospodărire a comunei Unirea

Hotărârea nr. 31 din 20.04.2021 privind alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr. 30 din 25.03.2021 privind însușirea documentației tehnice cadastrale- tronsonul 2, pentru prima înscriere în cartea funciară- domeniul public, a imobilului ”drum vecinal” identificat parțial cu pozițiile nr. 88 și nr. 90 din Inventarul centralizat al bunurilor aparținând domeniul public al Comunei Unirea - anexa nr. 73 la HGR nr. 974/ 2002 și aprobarea trecerii acestui  imobil din domeniul public al comunei Unirea în domeniul public al orașului Ocna Mureș ( anexa HCL 30 )

Hotărârea nr. 29 din 25.03.2021 privind aprobarea trecerii imobilului ”drum” identificat prin CF nr 71213, în suprafață totală de 5498 mp, din domeniul public al Comunei Unirea în domeniul public al orașului Ocna-Mureș

Hotărârea nr. 28 din 25.03.2021 privind propunerea de atribuire în proprietate a unui teren, conform art. 36 din Legea Fondului Funciar nr. 18/ 1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare ( anexa HCL 28

Hotărârea nr. 27 din 25.03.2021 privind aprobarea modificării HCL nr. 20/ 26.02.2019 referitoare la însușirea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea funcției de audit public intern 

Hotărârea nr. 26 din 25.03.2021 privind aprobarea modificării HCL nr. 19/ 26.02.2019 referitoare la aderarea Comunei Unirea la Asociația Comunelor din România

Hotărârea nr. 25 din 25.03.2021 privind emiterea avizului Consiliului Local al Comunei Unirea, în calitate de administrator al domeniului public și privat al comunei Unirea pentru Reactualizarea Planului Urbanistic General și Regulamentului Local de Urbanism aferent comunei Unirea ( anexa HCL 25)

Hotărârea nr. 24 din 25.03.2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Unirea nr. 57/ 12.11.2020 de organizare a comisiilor de specilitate ale Consiliului Local al comunei Unirea

Hotărârea nr. 23 din 25.03.2021 de modificare a Hotărârii Consiliului Local al Comunei Unirea nr. 99/19.12.2017, privind aprobarea înființării Clubului Sportiv Inter Unirea, cu modificările și completările ulterioare

 Hotărârea nr. 22 din 25.03.2021 privind încuviințarea cererii adresată Guvernului României pentru transmiterea unui imobil teren din domeniul Statului Român, în domeniul public al comunei Unirea ( anexa HCL 22 )

Hotărârea nr. 21 din 25.03.2021 privind aprobarea modificării statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Unirea ( anexa HCL 21)

Hotărârea nr. 20 din 25.03.2021 privind aprobarea modificării și completării HCL nr. 26/ 30.04.2020 referitoare la stabilirea impozitelor și taxelor locale în comuna Unirea, pentru anul fiscal 2021  

Hotărârea nr. 19 din 25.03.2021 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al Comunei Unirea al domnului Vincze Andrei, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie și declararea ca vacant a locului de consilier local

Hotararea nr.18 din 25.02.2021 privind aprobarea prelungirii valabilitatii scrisorii de garantie de la FNGCIMM S.A. IFN, in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului din fonduri nerambursabile

Hotararea nr.17 din 25.02.2021 privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli a comunei Unirea la data de 31.12.2020

Hotararea nr.16 din 25.02.2021 privind acordarea dreptului de folosinta gratuita si predarea catre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." S.A. a amplasamentului imobilului teren si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii "Modernizare Drumuri comunale intre localitatile Dumbrava, Mahaceni si Ciugudu de Jos DC92 SI DC85-Lotul 2 - Modernizare drum comunal DC 92 intre km 1+560 si km 3+140" 

Hotararea nr.15 din 25.02.2021 privind acordarea dreptului de folosinta gratuita si predarea catre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." S.A. a amplasamentului imobilului teren si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii "Modernizare Drumuri comunale intre localitatile Dumbrava, Mahaceni si Ciugudu de Jos DC92 SI DC85-Lotul 1 - Modernizare drum comunal DC 92 intre km 0+000 si km 1+560"

Hotararea nr.14 din 25.02.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie "Modernizare Drumuri comunale intre localitatile Dumbrava, Mahaceni si Ciugudu de Jos DC92 SI DC85-Lotul 2 - Modernizare drum comunal DC 92 intre km 1+560 si km 3+140" (Anexa1, Anexa2)

Hotararea nr.13 din 25.02.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie "Modernizare Drumuri comunale intre localitatile Dumbrava, Mahaceni si Ciugudu de Jos DC92 SI DC85-Lotul 1 - Modernizare drum comunal DC 92 intre km 0+000 si km 1+560" (Anexa1, Anexa2)

Hotararea nr.12 din 25.02.2021 privind aprobarea volumului de masa lemnoasa pentru exploatare in anul 2021 din fondul forestier apartinand Comunei Unirea, aflat in administrarea Ocolului Silvic Aiud si stabilirea pretului de pornire la licitatie pentru masa lemnoasa

Hotararea nr.11 din 25.02.2021 privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al comunei Unirea, al domnului Francu Calin Aurel, inainte de expirarea duratei normale, prin demisie si declararea ca vacant a locului de consilier local 

Hotararea nr.10 din 28.01.2021 privind aderarea comunei Unirea la Asociaita de Dezvoltare Intercomunitara "Microregiunea de Dezvoltare Socio-Economica Ocna Mures (AIDMOM)" (Anexa1, Anexa2)

Hotararea nr.9 din 28.01.2021 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale "Avram Iancu" Unirea

Hotararea nr.8 din 28.01.2021 de completare a Hotararii Consiliului Local al comunei Unirea nr.7/22.01.2019 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Unirea

Hotararea nr.7 din 28.01.2021 privind aprobarea actualizarii planului de analiza si acoperire a riscurilor al comunei Unirea (Anexa)

Hotararea nr.6 din 28.01.2021 privind aprobarea calendarului targurilor de animale si marfuri ce se va desfasura pe raza comunei Unirea in anul 2021 (Anexa)

Hotararea nr.5 din 28.01.2021 privind stabilirea modului de intocmire si tinere la zi a registrului agricol al comunei Unirea, pentru anul 2021

Hotararea nr.4 din 28.01.2021 privind organizarea retelei scolare pe raza administrativa a comunei Unirea, pentru anul scolar 2021-2022 (Anexa)

Hotararea nr.3 din 28.01.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea nr.2 din 07.01.2021 privind aprobarea modificarii statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Unirea (Anexa)

Hotararea nr.1 din 07.01.2021 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al anilor precedenti a deficitului inregistrat in anul 2020 si utilizarea excedentului bugetului local inregistrat la sfarsitul anului 2020, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare

 

Hotarari de Consiliu Local - 2020 

HCL nr. 81 din 23.12.2020 privind aprobarea incheierii actului aditional nr.1 la contractul de prestari servicii silvice nr. 5190/13.08.2020 (Anexa)

HCL nr. 80 din 23.12.2020 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Unirea, pentru anul 2020 (Anexa1, Anexa2)

HCL nr. 79 din 23.12.2020 privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Unirea, la data de 18.12.2020 (Anexa)

HCL nr. 78 din 23.12.2020 privind nominalizarea a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori in cadrul comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale domnului Alexa Ciprian Claudiu -Secretar General al Comunei Unirea

HCL nr. 77 din 23.12.2020 privind acordarea dreptului de folosinta gratuita si predarea catre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." S.A. a amplasamentului constructiei si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii "Reabilitare cladire primarie-schimbare invelitoare, reparatii interioare/exterioare, amenajare pod, compartimentari interioare, amenajare incinta, comuna Unirea" 

HCL nr. 76 din 23.12.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie "Reabilitare cladire primarie-schimbare invelitoare, reparatii interioare/exterioare, amenajare pod, compartimentari interioare, amenajare incinta, comuna Unirea" (Anexa1 , Anexa2)

HCL nr. 75 din 23.12.2020 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru anul 2021, ce vor fi executate de persoanele care beneficiaza de ajutor social, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare (Anexa)

HCL nr. 74 din 23.12.2020 privind aprobarea incheierii actului aditional nr.2 la contractul de prestari servicii silvice nr. 1376/06.09.2011 (Anexa)

HCL nr. 73 din 23.12.2020 privind aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere pentru spatiile comerciale si locative ce apartin Consiliului local si stabilirea chiriei pentru anul 2021 (Anexa)

HCL nr. 72 din 10.12.2020 pentru repartizarea de sume banesti unor unitati de cult religios din Comuna Unirea, in anul 2020 

HCL nr. 71 din 10.12.2020 privind aprobarea cuantumului burselor scolare pentru semestrul I al anului scolar 2020-2021 

HCL nr. 70 din  10.12.2020 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Unirea pentru anul 2020 (Anexa1, Anexa2, Anexa3)

HCL nr. 69 din 26.11.2020 privind aprobarea si implementarea proiectului cu tema "Achizitia de echipamente din domeniul tehnologiei-IT mobile, respectiv tablete, echipamente si dispozitive necesare activitatii didactice pentru elevii si cadrele didactice din invatamantul preuniversitar, Comuna Unirea, Judetul Alba"  (Anexa1)

HCL nr. 68 din 26.11.2020 privind desemnarea reprezentatilor Consiliului local in comisia de organizare, respectiv contestatii a concursului pentru ocuparea postului vacant de ingrijitor la Scoala Gimnaziala "Avram Iancu" Unirea

HCL nr. 67 din 26.11.2020 de modificare a Hotararii Consiliului Local al comunei Unirea nr. 7/22.01.2019 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Unirea

HCL nr. 66 din 26.11.2020 privind aprobarea rutelor microbuzelor de transport scolar pentru elevii Scolii Gimnaziale "Avram Iancu" Unirea, in anul scolar 2020-2021 (Anexa1)

HCL nr. 65 din 26.11.2020 privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Unirea pentru trimestrul III al anului 2020 (Anexa1)

HCL nr. 64 din 26.11.2020 privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Unirea (Anexa1, Anexa2)

HCL nr. 63 din 26.11.2020 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local al Comunei Unirea (Anexa1)

HCL nr. 62 din 26.11.2020 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale "Avram Iancu" Unirea

HCL nr. 61 din 26.11.2020 privind inscrierea dreptului de proprietate a comunei Unirea-domeniul public, asupra imobilelor (drum, apa curgatoare) din sectorul cadastral 59 cuprins in Programul national de cadastru si carte funciara (Anexa1, Anexa2, Anexa3)

HCL nr. 60 din 12.11.2020 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Unirea pentru anul 2020 (Anexa1, Anexa2, Anexa3)

HCL nr. 59 din 12.11.2020 privind alegerea viceprimarului comunei Unirea

HCL nr. 58 din 12.11.2020 privind aprobarea componentei Comisiei mixte care are ca obiect organizarea votului "secret" in salile expres prevazute de legislatia in vigoare, precum si in cazul in care Consiliul Local al comunei Unirea stabileste adoptarea unor hotarari prin vot "secret"

HCL nr. 57 din 12.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Unirea

HCL nr. 56 din 12.11.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta 

HCL nr. 55  privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Unirea pentru anul 2020 ( Anexa1, Anexa2 )

HCL nr. 54 din 31.08.2020 privind aprobarea volumului de masa lemnoasa pentru exploatare in anul 2020 din fondul forestier apartinand Comunei Unirea, aflat in administrarea Ocolului Silvic Aiud si stabilirea pretului de pornire la licitatie pentru masa lemnoasa

HCL nr. 53 din 31.08.2020 privind aprobarea prelungirii valabilitatii scrisorii de garantie de la FNGCIMM S.A. IFN, in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului din fonduri nerambursabile

HCL nr. 52 din 31.08.2020 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Unirea pentru anul 2020 (Anexa1, Anexa2, Anexa3)

HCL nr. 51 din 30.07.2020 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Unirea pentru anul 2020 (Anexa1, Anexa2)

HCL nr. 50 din 30.07.2020 privind aprobarea incheierii unui contract de prestari servicii silvice pentru fondul forestier proprietatea comunei Unirea, inscris inTitlul de Proprietate nr. 14175/2873 (Anexa)

HCL nr. 49 din 30.07.2020 privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Unirea pentru trimestrul II al anului 2020 ( Anexa )

HCL nr. 48 din 30.07.2020privind inscrierea dreptului de proprietate a comunei Unirea- domeniul public sau domeniul privat, asupra imobilelor (drum, pasune) din sectoarele cadastrale 60, 61, 98 si 99 cuprinse in Programul national de cadastru si carte funciara ( Anexa1, Anexa2, Anexa3, Anexa4, Anexa5, Anexa6, Anexa7 )

HCL nr. 47 din 07.07.2020 privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie si a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitie "Modernizarea sistemului de iluminat stradal al comunei Unirea" ( Anexa1, Anexa2, Anexa 3 si 4

HCL nr. 46 din 07.07.2020 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Unirea pentru anul 2020 ( Anexa1, Anexa2, Anexa3 )

HCL nr. 45 din 30.06.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta, incepand cu luna Iulie a anului 2020 

HCL nr. 44 din 30.06.2020 privind aprobarea trecerii in domeniul privat al comunei Unirea, a suprafetei totale de 1169 mp, teren intravilan situat in incinta fostei ferme zootehnice a CAP Unirea, aferent tarlalei nr. 193, parcela nr. 2662/2 - curti constructii, in suprafata de 659 mp si parcela nr. 2662/3 - curti constructii, in suprafata de 510 mp ( Anexa )

HCL nr. 43 din 30.06.2020 privind aprobarea valorii juste rezultata in urma reevaluarii activelor fixe corporale care alcatuiesc proprietatea comunei Unirea ( Anexa )

HCL nr. 42 din 30.06.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si aprobarea procedurii de achizitie pentru obiectivul de investitie "Modernizare strazi in localitatea Unirea (Unirea II - Traian, Scolii, Carausilor, Uiorii) Comuna Unirea, judetul Alba ( Anexa1 , Anexa2 )

HCL nr. 41 din 30.06.2020 privind modificarea HCL nr.44/24.06.2016, privind stabilirea si organizarea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Unirea

HCL nr. 40 din 30.06.2020 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Puscas Adela Mihaela

HCL nr. 39 din 30.06.2020 privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al comunei Unirea, al doamnei Popa Maria, inainte de expirarea duratei normale, prin deces si declararea ca vacant a locului de consilier local 

HCL nr. 38 din 19.05.2020 privind aprobarea Regulamentului privind activitatea de ridicare, transport si depozitare a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau provat al comunei Unirea ( Anexa )

HCL nr. 37 din 19.05.2020 privind aprobarea modificarii statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Unirea ( Anexa )

HCL nr. 36 din 19.05.2020 privind aprobarea prelungirii valabilitatii scrisorii de garantie de la FNGCIMM S.A. IFN, in vederea garantarii obligatiilor de plata a avandului din fonduri nerambursabile

HCL nr. 35 din 19.05.2020 privind aprobarea cuantumului burselor scolare pentru semestrul II al anului scolar 2019-2020

HCL nr. 34 din 30.04.2020 privind aprobarea actului aditional nr. 1 la Acordul de parteneriat nr.1967/28.03.2017, incheiat intre comuna Unirea in calitate de partener principal si Filantropia Ortodoxa Alba Iulia - Filiala Unirea, in calitate de partener secundar (Anexa)

HCL nr. 33 din 30.04.2020 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Unirea pentru anul 2020 (Anexa)

HCL nr. 32 din 30.04.2020 privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli a comunei Unirea pentru trimestrul I al anului 2020 (Anexa)

HCL nr. 31 din 30.04.2020 privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare a localitatilor din judetul Alba, aplicabil la nivelul UAT-Comuna Unirea (Anexa)

HCL nr. 30 din 30.04.2020 privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local al comunei Unirea nr. 39/18.04.2019 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020

HCL nr. 29 din 30.04.2020 privind aprobarea procedurii si a criteriilor pentru organizarea concursului in vederea ocuparii postului de Director al Clubului Sportiv INTER UNIREA (Anexa)

HCL nr. 28 din 30.04.2020 privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local al Comunei Unirea nr. 99/19.12.2017, privind aprobarea infiintarii Clubului Sportiv INTER UNIREA

HCL nr. 27 din 30.04.2020 privind aprobarea incheierii unui contract de comodat intre Consiliul Local al comunei Unirea in calitate de comodant si Clubul Sportiv INTER UNIREA in calitate de comodatar, pentru spatiul in suprafata de 8,40 mp, situat la parterul sediului Primariei comunei Unirea, partea dreapta (Anexa )

HCL nr. 26 din 30.04.2020 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021

HCL nr. 25 din 19.03.2020 privind aprobarea modalitatii de desfasurare a sedintelor Consiliului local al comunei Unirea precum si modalitatea exercitarii votului

HCL nr. 24 din 19.03.2020 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Unirea pentru anul 2020 ( Anexa )

HCL nr. 23 din 19.03.2020 privind aprobarea modificarii statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Unirea ( Anexa )

HCL nr. 22 din 16.03.2020 privind aprobarea incheierii actului aditional la contractul de prestari servicii silvice nr. 1376/06.09.2011 si accesarea schemei de ajutor de stat "Servicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea padurilor". aferenta Masurii 15 "Servicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea padurilor", Submasura 15.1 "Plati pentru angajamente de silvomediu", PNDR 2014-2020 ( Anexa )

HCL nr. 21 din 16.03.2020 privind aprobarea inchirierii prin atribuire directa a pasunilor disponibile aflate in proprietatea privata a comunei Unirea ( Anexa1 , Anexa2 , Regulament )

HCL nr. 20 din 16.03.2020 privind incetarea contractului de concesiune a suprafetelor de pajisti aflate in domeniul privat al comunei Unirea, nr. 2466/25.04.2013

HCL nr. 19 din 16.03.2020 privind aprobarea Programului activitatilor cultural-artistice si educative ce se vor desfasura pe raza comunei Unirea, in anul 2020 ( Anexa )

HCL nr. 18 din 16.03.2020 privind aprobarea Regulamentului de inchiriere a bunurilor imobile aflate in domeniul public sau privat al UAT-Comuna Unirea ( Anexa )

HCL nr. 17 din 16.03.2020 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile de la bugetul local, aprobate in baza Legii nr. 350/2005 si a Programelor de finantare a actiunilor culturale pentru anul 2020 ( Anexa )

HCL nr. 16 din 16.03.2020 privind aprobarea modificarii statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Unirea ( Anexa )

HCL nr. 15 din 16.03.2020 privind incetarea contractului de inchiriere a spatiului situat in cladirea administrativa-primarie corp B din localitatea Unirea, nr. 3176/13.05.2019

HCL nr. 14 din 16.03.2020 privind abrogarea art. 3 din HCL al comunei Unirea nr. 1 din 08.01.2020 de aprobare a acoperirii definitive din excedentul bugetului local, respectiv al bugetului de venituri proprii al anilor precedenti, a deficitului rezultat in urma execitiului financiar al anului 2019

HCL nr. 13 din 16.03.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL nr. 12 din 17.02.2020 privind aprobarea prelungirii valabilitatii scrisorii de garantie de la FNGCIMM S.A. IFN, in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului din fonduri nerambursabile

HCL nr. 11 din 17.02.2020 privind aprobarea bugetului local al comunei Unirea pentru anul 2020 ( Anexa1 ; Anexa2 ; Anexa3 )

HCL nr. 10 din 17.02.2020 privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli a comunei Unirea la data de 31.12.2019 ( Anexa1 ; Anexa2 )

HCL nr. 9 din 29.01.2020 privind modificarea art. 29 din Hotararea Consiliului Local al comunei Unirea nr. 39/18.04.2019 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020

HCL nr. 8 din 29.01.2020 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si aprobarea procedurii de achizitie pentru obiectivul de investitie "Amenajarea podului existent la cladirea Primariei comunei Unirea" (Anexa1 ; Anexa2)

HCL nr. 7 din 29.01.2020 privind neasumarea de catre UAT Unirea a responsabilitatilor organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente Programului pentru scoli al Romaniei, pentru perioada 2020-2023

HCL nr. 6 din 29.01.2020 privind constituirea fondului de conservare si regenerare a padurii proprietatea comunei Unirea, conform art. 33 din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

HCL nr. 5 din 29.01.2020 privind propunerea de atribuire in proprietate a unui teren, conform art. 36 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 

HCL nr. 4 din 29.01.2020 privind aprobarea documentatiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil apartinand comunei Unirea

HCL nr. 3 din 29.01.2020 privind aprobarea actualizarii planului de anliza si acoperire a riscurilor al comunei Unirea (Anexa)

HCL nr. 2 din 29.01.2020 privind inventarierea materiei impozabile pentru anul 2020 la nivelul comunei Unirea, judetul Alba (Anexa)

HCL nr. 1 din 08.01.2020 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local, respectiv al bugetului de venituri proprii al anilor precedenti, a deficitului rezultat in urma execitiului financiar al anului 2019
____________________________________________________________________

Hotarari de Consiliu Local - 2019

HCL nr. 111 din 23.11.2019 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Unirea pentru anul 2019 ( Anexa1 ; Anexa2 )

HCL  nr. 110 din 23.12.2019 privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli a comunei Unirea la data de 20.12.2019 ( Anexa )

HCL nr. 109 din 23.12.2019 privind aprobarea initierii demersurilor de actualizare a Planului Urbanistic General al comunei Unirea, judetul Alba

HCL nr. 108 din 23.12.2019 privind aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere pentru spatiile comerciale si locative ce apartin Consiliului Local si stabilirea chiriei pentru anul 2020 ( Anexa)

HCL nr. 107 din 23.12.2019 privind aprobarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Unirea ( Anexa1 ; Anexa2 )

HCL nr. 106 din 23.12.2019 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru anul 2020, ce vor fi executate de persoanele care beneficiaza de ajutor social, conform Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare ( Anexa )

HCL nr. 105 din 23.12.2019 privind stabilirea modului de intocmire si tinere la zi a registrului agricol al comunei Unirea pentru anul 2020

HCL nr. 104 din 23.12.2019 privind organizarea retelei scolare pe raza administrativa a comunei Unirea pentru anul scolar 2020-2021 ( Anexa )

HCL nr. 103 din 23.12.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL nr. 102 din 28.11.2019 de modificare a Hotararii Consiliului Local al comunei Unirea nr. 86/31.10.2019 privind inscrierea in cartea funciara-domeniul public, a imobilului "Cladirea Scolii Generale" Mahaceni, prevazut la pozitia 163 din Inventarul centralizat al bunurilor apartinand domeniului public al comunei Unirea - anexa nr. 173 la HGR nr. 974/2002 ( Anexa )

HCL nr. 101 din 28.11.2019 de modificare a Hotararii Consiliului Local al comunei Unirea nr. 87/31.10.2019 privind inscrierea in cartea funciara-domeniul public, a imobilului "Cladirea fostei Primarii" Mahaceni, prevazut la pozitia 162 din Inventarul centralizat al bunurilor apartinand domeniului public al comunei Unirea - anexa nr. 173 la HGR nr. 974/2002 ( Anexa )

HCL nr. 100 din 28.11.2019 privind aprobarea alocarii sumei de 15.000 lei, suma necesara achizitionarii cadourilor de Craciun, pentru copiii din cadrul invatamantului preuniversitar de stat, arondati Unitatii Administrativ Teritoriale Comuna Unirea

HCL nr. 99 din 28.11.2019 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Unirea pentru anul 2019 ( Anexa1 ; Anexa2 ; Anexa3 )

HCL nr. 98 din 28.11.2019 privind aprobarea cuantumului burselor scolare pentru semestrul I al anului scolar 2019-2020

HCL nr. 97 din 28.11.2019 privind achizitia unui studiu de oportunitate necesar pentru determinarea modalitatii de gestiune a Serviciului de iluminat public al comunei Unirea

HCL nr. 96 din 28.11.2019 de modificare a Hotararii Consiliului Local al comunei Unirea nr. 52/30.10.2018 privind aprobarea volumului de masa lemnoasa pentru exploatare in anul 2018, pentru fondul forestier apartinanf Primariei comunei Unirea, aflat in adm inistrarea S.C. Ocolul Silvic Muntele Mare S.R.L. si stabilirea pretului de plecare la licitatie pentru masa lemnoasa pe picior

HCL nr. 95 din 21.11.2019 privind asigurarea continuitatii serviciului public de salubrizare pe raza UAT Unirea ( Anexa )

HCL nr. 94 din 31.10.2019 de modificare a Hotararii Consiliului Local al comunei Unirea nr. 60/30.07.2019 privind stabilirea modului de valorificare si a pretului de vanzare, a volumului de masa lemnoasa care se recolteaza din fondul forestier proprietatea comunei Unirea din productia anului 2019

HCL nr. 93 din 31.10.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a procedurii de achizitie pentru obiectivul de investitie "Racorduri de canalizare in Ciugudul de Sus, com Unirea, jud Alba" ( Anexa1 ; Anexa2 )

HCL nr. 92 din 31.10.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a procedurii de achizitie pentru obiectivul de investitie "Racorduri de canalizare in Ciugudul de Jos, com Unirea, jud Alba" 

HCL nr. 91 din 31.10.2019 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Unirea pentru anul 2019 ( Anexa1 ; Anexa2 )

HCL nr. 90 din 31.10.2019 de modificare a Hotararii Consiliului Local al Comunei Unirea nr. 31/29.03.2019 privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea serviciului administrativ

HCL nr. 89 din 31.10.2019 privind aprobarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Unirea ( Anexa1 ; Anexa2 ) 

HCL nr. 88 din 31.10.2019 de modificare a Hotararii Consiliului Local al comunei Unirea nr. 55/30.07.2019 privind infiintrarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta - aliniere la prevederile OMAI 75/2019 ( Anexa1 ; Anexa2 ; Anexa3 )

HCL nr. 87 din 31.10.2019 privind inscrierea in cartea funciara - domeniul public, a imobilului "Cladirea fostei Primarii" Mahaceni, prevazut la pozitia 162 din Inventarul centralizatal bunurilor apartinand domeniului public al comunei Unirea - anexa nr. 173 la HGR nr. 974/2002 ( Anexa )

HCL nr. 86 din 31.10.2019  privind inscrierea in cartea funciara-domeniul public, a imobilului "Cladirea Scolii Generale" Mahaceni, prevazut la pozitia 163 din Inventarul centralizat al bunurilor apartinand domeniului public al Comunei Unirea - abexa nr. 173 la HGR nr. 974/2002 ( Anexa )

HCL nr. 85 din 31.10.2019 privind stabilirea componentei echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica, de pe raza comunei Unirea 

HCL nr. 84 din 31.10.2019 privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajistile permanente aflate pe raza unitatii administrativ teritoriala a comunei Unirea ( Anexa )

HCL nr. 83 din 31.10.2019 privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli a comunei Unirea pentru trimestrul III al anului 2019 Anexa )

HCL nr. 82 din 31.10.2019 privind aprobarea rutelor microbuzelor de transport scolar pentru elevii Scolii Gimnaziale "Avram Iancu" Unirea, in anul scolar 2019-2020 ( Anexa )

HCL nr. 81 din 31.10.2019 privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere si a penalitatilor aferente obligatiilor fiscale, constand in impozite, taxe si alte obligatii de plata datorate de catre contribuabili la bugetul local al Comunei Unirea ( Anexa1 ; Anexa2 )

HCL nr. 80 din 10.10.2019 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Unirea pentru anul 2019 ( Anexa1 ; Anexa2; )

HCL nr. 79 din 10.10.2019 privind aprobarea contractului linie de credit de investitii pentru proiectele finantate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana Anexa1 ; Anexa2 ; Anexa3 )

HCL nr. 78 din 10.10.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL nr. 77 din 30.09.2019 privind incheierea actelor aditionale de modificarea si completarea a unor clauze din contractele de inchiriere pentru spatiile comerciale si locative care apartin comunei Unirea Anexa 1 ; Anexa 2 )

HCL nr. 76 din 30.09.2019 privind repartizarea de sume banesti unor unitati de cult religios din Comuna Unirea, in anul 2019

HCL nr. 75 din 30.09.2019 privind aprobarea sustinerii financiare de la bugetul local, pentru decontarea unei cote parti din abonamentul elevilor de la Asociatia "Sfanta Veronica" Dumbrava care frecventeaza cursurile scolare in orasul Ocna Mures

HCL nr. 74 din 30.09.2019 privind aprobarea inchirierii prin atribuire directa a pasunilor disponibile aflate in proprietatea privata a comunei Unirea ( Anexa 1 ; Anexa 1.1 ; Anexa 2)

HCL nr. 73 din 30.09.2019 privind incetarea contractului de concesiune a suprafetelor de pajisti aflate in domeniul privat al comunei Unirea nr. 2734/13.05.2013

HCL nr. 72 din 30.09.2019 privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare pentru participarea consilierilor locali la sedintele Consiliului Local al comunei Unirea si ale comisiilor de specialitate ale acesteia

HCL nr. 71 din 30.09.2019 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Comunei Unirea in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale "Avram Iancu" Unirea pentru anul scolar 2019-2020

HCL nr. 70 din 30.09.2019 privind incetarea contractului de inchiriere a spatiului situat la parterul caminului cultural din localitatea Unirea, nr. 3174/13.05.2019

HCL nr. 69 din 30.09.2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Unirea Anexa )

HCL nr. 68 din 30.08.2019 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Unirea pentru anul 2019 (Anexa )

HCL nr. 67 din 30.08.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a procedurii de achizitie pentru obiectivul de investitie "Lotul 3 - Modernizare drumuri comunale intre localitatile Dumbrava, Mahaceni si Ciugudu de Jos DC 92 si DC 85" ( Anexa 1 si Anexa 2 )

HCL nr. 66 din 30.08.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a procedurii de achizitie pentru obiectivul de investitie "Lotul 2 - Modernizare drumuri comunale intre localitatile Dumbrava, Mahaceni si Ciugudu de Jos DC 92 si DC 85" ( Anexa 1 si Anexa 2 )

HCL nr. 65 din 30.08.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a procedurii de achizitie pentru obiectivul de investitie "Lotul 1 - Modernizare drumuri comunale intre localitatile Dumbrava, Mahaceni si Ciugudu de Jos DC 92 si DC 85" ( Anexa 1 si Anexa 2 )

HCL nr. 64 din 30.08.2019 privind aprobarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Unirea - forma actualizata potrivit Codului Administrativ ( Organigrama si Stat de functii )

HCL nr. 63 din 14.08.2019 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Unirea pentru anul 2019 ( Anexa 1 si Lista de investitii )

HCL nr. 62 din 30.07.2019 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Unirea pentru anul 2019

                                           Anexa 1Anexa 2Anexa 3

HCL nr. 61 din 30.07.2019  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 46 / 30.10.2018, privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale „ Avram Iancu” Unirea

HCL nr. 60 din 30.07.2019  privind stabilirea modului de valorificare și a prețului de vânzare, a volumului de masă lemnoasă care se recoltează din fondul forestier proprietatea comunei Unirea, din producția anului 2019.

HCL nr. 59 din 30.07.2019 privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli a comunei Unirea pentru trimestrul II al anului 2019

                                          - Anexa la HCL nr. 59

HCL nr. 58 din 30.07.2019 privind insusirea si aprobarea documentatiei cadastrale de alipire a unor imobile aparaținând comunei Unirea

HCL nr. 57 din 30.07.2019 de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr. 39 / 2019 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2020

HCL nr. 56 din 30.07.2019 privind aprobarea cuantumului orar al compensaţiei acordate voluntarilor pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenţii şi la celelalte activităţi prevăzute în programul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgenţă

                                           - Anexa la HCL nr. 56

HCL nr. 55 din 30.07.2019 privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgenţă – aliniere la prevederile OMAI 75/2019

                                          - Anexa 1Anexa 2Anexa 3Anexa 4Anexa 5

HCL  nr. 54 din 30.07.2019 privind aprobarea încheierii unui PROTOCOL între Ministerul Apărării Naționale prin U.M. 01515 Turda și Comuna Unirea privind acordarea unui drept de uz gratuit pentru utilizarea suprafetei de 971,50 ha teren din Poligonul militar Turda-Stejeris, în vederea desfășurării activității de pășunat de către animalele apartinând persoanelor fizice sau juridice din comuna Unirea

                                           - Anexa 1 la HCL nr. 54 ;  Anexa 2 la HCL nr. 54 ; Anexa 3 la HCL nr. 54

HCL nr. 53 din 30.07.2019 privind alegerea președintelui de ședință 

HCL nr. 52 din 26.06.2019 privind aprobarea tarifelor distincte pentru beneficiarii serviciului de salubrizare calculate conform prevederilor O.U.G. nr. 74/2018

                                          - centralizator tarife distincte

                                          - fisa fundamentare tarife distincte

HCL nr. 51 din 26.06.2019 privind aprobarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Unirea

                                          - Organigrama 

HCL nr. 50 din 26.06.2019 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Unirea pentru anul 2019

                                           - Anexa 1Anexa 2Anexa 3

HCL nr. 49 din 26.06.2019 privind aprobarea contractului prin concesiune nr. 61 din 18.04.2019 a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare a judetului Alba, respectiv de colectare si transport a deseurilor municipale si a unor fluxuri speciale de deseuri - zona 1 Alba Iulia, lot. 1 de operare   

                                          - Contract de delegare                                

HCL nr. 48 din 26.06.2019 privind aprobarea documentatiei P.U.D. pentru obiectivul "Construire Biserica" in localitatea Unirea, str. Traian, nr. 821, jud. Alba

                                          - Plan Urbanistic

HCL nr. 47 din 20.05.2019 privind aprobarea cuantumului burselor scolare pentru semestrul II al anului scolar 2018-2019

HCL nr. 46 din 20.05.2019 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile de la Bugetul local, acordate in baza Legii nr. 350/2005 si a Programelor de finantare a actiunilor culturale pe anul 2019

HCL nr. 45 din 20.05.2019 privind aprobarea organigramei si a statutului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Unirea

HCL nr. 44 din 20.05.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, pentru restul de executat conform O.U.G. nr. 114/2018, pentru proiectul de investitie "Modernizare strazi in localitatile Inoc si Unirea, comuna Unirea, judetul Alba" 

HCL nr. 43 din 18.04.2019 privind prelungirea Drumului Comunal 85 pana la limita Drumului Comunal 92

HCL nr. 42 din 18.04.2019 privind clasificarea unor drumuri de interes local ca drum comunal

HCL nr. 41 din 18.04.2019 privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli a comunei Unirea pentru trimestrul I al anului 2019 

HCL nr. 40 din 18.04.2019 privind aprobarea bugetului local al Comunei Unirea pentru anul 2019

HCL nr. 39 din 18.04.2019 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020

HCL nr. 38 din 18.04.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL nr. 37 din 29.03.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, pentru restul de executat conform O.U.G. nr. 114/2018, pentru proiectul de investitie "Realizare trotuare pe strada Avram Iancu, comuna Unirea, judetul Alba - lot 1, tronson dreapta"

HCL nr. 36 din 29.03.2019 privind insusirea si aprobarea documentatiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil apartinand comunei Unirea

HCL nr. 35 din 29.03.2019 privind inchirierea prin licitatie publica a 2 spatii situate in cladirea administrativa - primarie corp B - din localitatea Unirea, str. Muresului, nr. 595, domeniul public al comunei Unirea

HCL nr. 34 din 29.03.2019 privind inchirierea prin licitatie publica a spatiului situat la parterul caminului cultural din localitatea Unirea in suprafata de 48,55 mp, domeniul public al comunei Unirea

HCL nr. 33 din 29.03.2019 privind demararea procedurilor in vederea cumpararii de catre comuna Unirea, a constructiei modulare avand destinatia de centru multifunctional, amplasata in comuna Unirea, strada Avram Iancu nr. 10, proprietatea SC INFO RURAL SA

HCL nr. 32 din 29.03.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Compartimentului de asistenta sociala organizat la nivelul comunei Unirea, judetul Alba

HCL nr. 31 din 29.03.2019 privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea serviciului administrativ

HCL nr. 30 din 29.03.2019 de revocare a art. 2 din Hotararea Consiliului local al comunei Unirea nr. 7 din 22.01.2019, privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Unirea

HCL nr. 29 din 29.03.2019 privind aprobarea inchirierii prin atribuire directa a pasunilor disponibile aflate in proprietatea privata a comunei Unirea

HCL nr. 28 din 29.03.2019 privind modificarea art. 29 din Hotararea Consiliului Local al comunei Unirea nr. 74/28.12.2018, privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

HCL nr. 27 din 26.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a procedurii de achizitie pentru obiectivul de investitie "Amenajarea podului existent la cladirea Primariei comunei Unirea"

HCL nr. 26 din 26.02.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru restul de executat conform O.U.G. nr. 114/2018, pentru proiectul de investitie "Retea de alimentare cu apa a localitatilor Unirea I, Unirea II, Inoc, Mahaceni, Dumbrava, comuna Unirea, judetul Alba"

HCL nr. 25 din 26.02.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru restul de executat conform O.U.G. nr. 114/2018, pentru proiectul de investitie "Modernizare strazi in localitatile Dumbrava si Mahaceni, comuna Unirea"

HCL nr. 24 din 26.02.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru restul de executat conform O.U.G. nr. 114/2018, pentru proiectul de investitie "Construire retea de apa uzata in localitatile Mahaceni si Dumbrava, comuna Unirea, jud. Alba"

HCL nr. 23 din 26.02.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru restul de executat conform O.U.G. nr. 114/2018, pentru proiectul de investitie "Retea de canalizare menajera localitatea Inoc, comuna Unirea, jud. Alba"

HCL nr. 22 din 26.02.2019 privind aprobarea Regulamentului pentru ocuparea temporară a domeniului public sau privat în comuna Unirea şi modalitatea de încasare a taxelor aferente.

HCL nr. 21 din 26.02.2019 Privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile

HCL nr. 20 din 26.02.2019 privind însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea funcției de audit public intern

HCL nr. 19 din 26.02.2019 privind aderarea comunei Unirea la Asociația comunelor din România

HCL nr. 18 din 26.02.2019 de revocare a Hotărârii Consiliului local al comunei Unirea nr. 11 din 22.01.2019, privind contractarea unei finanțări rambursabile

HCL nr. 17 din 26.02.2019 privind aprobarea Regulamentului intern al aparatului de specialitate al Primarului comunei Unirea

HCL nr. 16 din 26.02.2019 privind încetarea a 3 contracte de închiriere a suprafețelor de pajiști aflate în domeniul privat al comunei Unirea

HCL nr. 15 din 26.02.2019 privind schimbarea titularului contractului de închiriere nr. 6298 / 19.11.2012, ce are ca obiect spațiul în suprafață de 21,40 m, situat la parterul căminului cultural din localitatea Unirea , din S.C. Unilact Transilvania S.R.L. în S.C. FERMA CU OMENIE S.R.L.

HCL nr. 14 din 26.02.2019 privind modificarea si completarea HCL nr. 44 / 24.06.2016, privind stabilirea si organizarea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Unirea.

HCL NR. 13 din 26.02.2019 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Faur Cătălin

HCL nr. 12 din 26.02.2019 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al comunei Unirea,al doamnei Mureșan Teodora-Codruța, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie

HCL nr. 10 din 22.01.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a procedurii de achizitie pentru obiectivul de investitie "Realizare racorduri de canalizare in Ciugudu de Jos, comuna Unirea, judetul Alba"

HCL nr.9 din 22.01.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a procedurii de achizitie pentru obiectivul de investitie "Realizare racorduri de canalizare in Ciugudu de Sus, comuna Unirea, judetul Alba"

HCL nr. 8 din 22.01.2019 privind aprobarea valorificarii prin licitatie publica deschisa cu strigare, a tractorului rutier marca U.T.B. tipul U 650 M R, aflat in proprietatea Consiliului local al comunei Unirea

HCL nr. 7 din 22.01.2019 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Unirea

HCL nr. 6 din 22.01.2019 privind utilizarea excedentului bugetului local, respectiv al bugetului de venituri proprii, inregistrat la sfarsitul anului 2018

HCL nr. 5 din 22.01.2019 privind aprobarea valorii juste rezultata in urma reevaluarii activelor fixe corporale care alcatuiesc domeniul public si domeniul privat al comunei Unirea

HCL nr. 4 din 22.01.2019 privind aprobarea planului de analiza si acoperire a riscurilor al comunei Unirea

HCL nr. 3 din 22.01.2019 privind organizarea retelei scolare pe raza administrativa a comunei Unirea pentru anul scolar 2019-2020

HCL nr. 2 din 22.01.2019 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru anul 2019, ce vor fi executate de persoanele care beneficiaza de ajutor social, conform Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare

HCL nr. 1 din 22.01.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta

__________________________________________________________________

HCL nr. 74 din 28.12.2018 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

HCL nr. 73 din 28.12.2018 privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Unirea pentru trimestrul IV al anului 2018

HCL nr. 72 din 28.12.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a procedurii de achizitie pentru obiectivul de investitie "Realizare trotuare pe strada Avram Iancu, comuna Unirea, judetul Alba - lot 3 Pasarela pietonala"

HCL nr. 71 din 28.12.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a procedurii de achizitie pentru obiectivul de investitie "Realizare trotuare pe strada Avram Iancu, comuna Unirea, judetul Alba - lot 2 tronson dreapta"

HCL nr. 70 din 28.12.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a procedurii de achizitie pentru obiectivul de investitie "Amenajarea podului existent la cladirea Primariei comunei Unirea

HCL nr. 69 din 28.12.2018 privind aprobarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Unirea

HCL nr. 68 din 28.12.2018 privind aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere pentru spatiile comerciale si locative ce apartin Consiliului local si stabilirea chiriei pentru anul 2019 

HCL nr. 67 din 28.12.2018 privind stabilirea modului de intocmire si tinere la zi a registrului agricol al comunei Unirea

HCL nr. 66 din 17.12.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Unirea pentru anul 2018

HCL nr. 65 din 17.12.2018 privind aprobarea actului aditional la contractul de delegare nr. 6241/29.07.2015 a gestiunii serviciului public de salubrizare a comunei Unirea incheiat cu S.C. Financiar Urban S.R.L.

HCL nr. 64 din 17.12.2018 privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General al comunei Unirea

HCL nr. 63 din 17.12.2018 privind inscrierea dreptului de proprietate a comunei Unirea - domeniul public, asupra imobilelor (drum si parau) din sectoarele cadastrale 104, 105, 140, 141 si 147 cuprinse in Programul national de cadastru si carte funciara

HCL nr. 62 din 17.12.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL nr. 61 din 04.12.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Unirea pentru anul 2018

HCL nr. 55 - 60 din data de 28.11.2018

HCL nr. 53 din 30.10.2018 privind aprobarea documentatiei P.U.D. pentru obiectivul "Construire spalatorie auto" in localitatea Unirea, str. Uiorii, nr. 1250, jud. Alba

HCL nr. 52 din 30.10.2018 privind aprobarea volumului de masa lemnoasa pentru exploatare in anul 2018 pentru fondul forestier apartinand Primariei comunei Unirea, aflat in administrarea SC Ocolul Silvic Muntele Mare SRL si stabilirea pretului de plecare la licitatie pentru masa lemnoasa pe picior

HCL nr. 51 din 30.10.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a procedurii de achizitie, pentru obiectivul de investitii "Modernizare strada Traian de la P[rimarie pana la strada Tragului in localitatea Unirea, judetul Alba"

HCL nr. 50 din 30.10.2018 privind insusirea si aprobarea documentatiei cadastrale de alipire a unor imobile apartinand domeniului public al comunei Unirea

HCL nr. 49 din 30.10.2018 privind aprobarea contului de executie a bugetului local al comunei Unirea la 30.09.2018

HCL nr. 48 din 30.10.2018 privind aprobarea modificarii statului de functii din aparatul de specialitate al primarului comunei Unirea pentru anul 2018 si insusirea de catre Consiliul Local a Dispozitiei nr. 372 din 03.10.2018 privind incetarea de drept a raportului de serviciu a doamnei Iegar Eugenia

HCL nr. 47 din 30.10.2018 privind aprobarea Regulamentului de utilizare a microbuzelor de transport scolar pentru elevii din cadrul Scolii Gimnaziale "Avram Iancu" Unirea, judetul Alba

HCL nr. 46 din 30.10.2018 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale "Avram Iancu" Unirea, judetul Alba

HCL nr. 45 din 17.10.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Unirea pentru anul 2018

HCL nr. 44 din 17.10.2018 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii - "Construire retea de apa uzata in localitatile Mahaceni si Dumbrava, comuna Unirea, Judetul Alba"

HCL nr. 43 din 17.10.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a procedurii de achizitie, pentru obiectivul de investitii "Realizare trotuare pe strada Avram Iancu, comuna Unirea, judetul Alba, lot 1, tronson dreapta"

HCL nr. 42 din 20.09.2018 privind stabilirea modului de valorificare a masei lemnoase pentru fondul forestier apartinand Primariei comunei Unirea, din productia anului 2018

HCL nr. 41 din 20.09.2018 privind aprobarea modificarii statului de functii din aparatul de specialitate al primarului comunei Unirea pentru anul 2018

HCL nr. 40 din 20.09.2018 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Modernizare strazi in localitatile Dumbrava si Mahaceni, Comuna Unirea, Judetul Alba"

HCL nr. 39 din 20.09.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Unirea pentru anul 2018

HCL nr. 38 din 31.07.2018 privind aprobarea valorii de investitie si solicitarea Scrisorii de garantare de la FNGCIMM SA IFN in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului in valoare de 779.646,56 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea Proiectului privind " Modernizarea si dotarea camine culturale in localitatile Ciugudu de Jos, Inoc si Mahaceni, Comuna Unirea, Jud. Alba

HCL nr. 37 din 31.07.2018 privind aprobarea organizarii Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism si a Regulamentului de functionare a acesteia

HCL nr. 36 din 31.07.2018 privind infiintarea Serviciului public de ecarisaj/gestionarea cainilor fara stapan din comuna Unirea

HCL nr. 35 din 31.07.2018 privind aprobarea contului de executie a bugetului local al comunei Unirea la 30.06.2018

HCL nr. 34 din 31.07.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Unirea pentru anul 2018

HCL nr. 33 din 28.06.2018 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii - "Retea de canalizare menajera in localitatea Inoc, comuna Unirea, jud. Alba"

HCL nr. 32 din 28.06.2018 privind aprobarea modificarii statului de functii din aparatul de specialitate al primarului comunei Unirea pentru anul 2018

HCL nr. 31 din 28.06.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Unirea pentru anul 2018 

HCL nr. 30 din 30.05.2018 privind aprobarea documentatiei PUD pentru obiectivul " Construire spalatorie auto" in localitatea Unirea, str. Uiorii, nr. Fn, jud. Alba

HCL nr. 29 din 30.05.2018 privind insusirea si aprobarea documentatiei cadastrale de dezmembrare a unor imobile apartinand domeniului public al comunei Unirea

HCL nr. 28 din 30.05.2018 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica, a unei suprafete de teren aflata in proprietate privata a comunei Unirea 

HCL nr. 27 din 30.05.2018 privind aprobarea organizarii zilelor comunei Unirea in data de 25-26 august 2018

HCL nr. 26 din 30.05.2018 privind repartizarea de sume banesti unor unitati de cult religios din Comuna Unirea, in anul 2018

 HCL nr. 25 din 30.05.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Unirea pentru anul 2018

HCl nr. 24 din 26.04.2018 privind aprobarea cuantumului cotizatiei datorate pentru Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara " Apa Alba" pentru anul 2018

HCL nr. 23 din 26.04.2018 privind aprobarea cotizatiei comunei Unirea la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Salubris Alba" pentru anul 2018

HCL nr. 22 din 26.04.2018 privind modificarea HCL nr. 96/2017 prin care s-au stabilit impozitele si taxele locale, precum si a taxelor speciale, pentru anul 2018

HCL nr. 21 din 26.04.2018 privind aprobarea cuantumului burselor scolare pentru semestrul II al anului scolar 2017-2018

HCL nr. 20 din 26.04.2018 privind stabilirea pasunilor disponibile apartinand domeniului privat al comunei Unirea si aprobarea conditiilor de inchiriere

HCL nr. 19 din 26.04.2018 privind achizitia de servicii pentru colectare, transport si depozitate a deseurilor menajere, intre UAT Unirea, in numele si in beneficiul intregii comunitati locale, si un operator de salubritate autorizat

HCL nr. 18 din 26.04.2018 privind aprobarea strategiei locale cu privire la dezvoltarea si functionarea pe termen mediu si lung a serviciului de salubrizare, a regulamentului de organizare si functionare a serviciului public de salubrizare in Comuna Unirea, a caietului de sarcini, a modelului de acord cadru si a modelului de contract subsecvent de prestari servicii de salubrizare pe raza Comunei Unirea, si a documentatiei de atribuire

HCL nr. 17 din 26.04.2018 privind aprobarea contului de executie a bugetului local al comunei Unirea la 31.03.2018

HCL nr. 16 din 29.03.2018 privind aprobarea acordarii dreptului de uz si servitute catre SNTGN Transgaz SA Medias asupra unor suprafete de teren proprietatea publica si privata a UAT comuna Unirea

HCL nr. 15 din 16.03.2018 privind aprobarea Programelor de finantare a actiunilor culturale pe anul 2018, acordate de la bugetul local in baza Legii nr. 350/2005

HCL nr. 14 din 29.03.2018 privind vanzarea directa a unui teren in suprafata totala de 176 mp, apartinand domeniului privat al comunei Unirea, aferent casei de locuit, proprietatea numitilor Iegar Vasile si Iegar Eugenia

HCL nr. 13 din 29.03.2018 privind aprobarea organigramei si a statului de functii din aparatul de specialitate al primarului comunei Unirea pentru anul 2018

HCL nr. 12 din 29.03.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Unirea pentru anul 2018

HCL nr. 11 din 15.02.2018 privind aprobarea raportului de evaluare si vanzarea terenului in suprafata de 300 mp, curti constructii, cu destinatia-constructie lacas de cult, situat in localitatea Unirea, strada Scolii

HCL nr. 10 din 15.02.2018 privind modificarea HCL nr. 96/2017 prin care s-au stabilit impozitele si taxele locale, precum si a taxelor speciale, pentru anul 2018

HCL nr. 9 din 15.02.2018 privind aprobarea contului de executie a bugetului local al comunei Unirea la 31.12.2017

HCL nr. 8 din 15.02.2018 privind stabilirea modului de valorificare a masei lemnoase pentru fondul forestier apartinand Primariei comunei Unirea, din productia anului 2018

HCL nr. 7 din 15.02.2018 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru persoanele apte de munca, din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2018 

HCL nr. 6 din 15.02.2018 privind organizarea retelei scolare pe raza administrativa a comunei Unirea pentru anul scolar 2018-2019

HCL nr. 5 din 15.02.2018 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor la nivelul comunei Unirea

HCL nr. 4 din 15.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Unirea pentru anul 2018

HCL nr. 3 din 17.01.2018 privind modificarea HCL nr. 96/2017 prin care s-au stabilit impozitele si taxele locale, precum si a taxelor speciale, pentru anul 2018

HCL nr. 2 din 08.01.2018 privind aprobarea modificarii HCL nr. 86/2017 prin care s-au stabilit salariile de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Unirea

HCL nr. 1 din 08.01.2018 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului de venituri proprii a deficitului sectiunii de functionare in suma de 910,93 lei pentru unitatea din subordine, respectiv Scoala Gimnaziala "Avram Iancu" Unirea

____________________________________________________________________

HCL nr.101 din 19.12.2017 privind revocarea HCL 77 din 28.09.2017 privind aprobarea vanzarii prin licitatie a unei suprafete de teren

HCL nr.100 din 19.12.2017 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Unirea pentru anul 2017

HCL nr.99 din 19.12.2018 privind aprobarea infiintarii Clubului sportiv INTER UNIREA

HCL nr.98 din 19.12.2017 privind stabilirea taxelor la autofinantate pentru anul 2018

HCL nr.97 din 19.12.2017 privind stabilirea chiriei pentru anul 2018 si prelungirea contractelor de inchiriere pt spatiile comerciale si locative

HCL nr.96 din 19.12.2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si taxelor speciale pentru anul 2018

HCL nr.95 din 28.11.2017 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Unirea pentru anul 2017

HCL nr.94 din 28.11.2017 privind aprobarea cuantumului burselor scolare pentru semestrul I al anului scolar 2017-2018

HCL nr.93 din 28.11.2017 privind aprobarea modificarii HCL privind stabilirea modului de valorificare a masei lemnoase pentru fondul forestier

HCL nr.92 din 28.11.2017 privind insusirea doc tehnice de identificare a imobilului inscris in CF si trecerea unui imobil in domeniul public al comunei

HCL nr.91 din 28.11.2017 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pt anul 2018

HCL nr.90 din 28.11.2017 privind modificarea si completarea HCL privind stabilirea si organizarea comisiilor de specialitate din cadrul CL al comunei Unirea

HCL nr.89 din 28.11.2017 privind validarea mandatului de consilier local in cadrul CL al comunei Unirea al dnei Veres Maria

HCL nr.88 din 28.11.2017 privind modificarea si completarea HCL privind alegerea comisiei de validare

HCL nr.87 din 30.10.2017 privind acordarea unui ajutor de urgenta pentru Cardos Elisabeta Adriana

HCL nr.86 din 30.10.2017 privind aprobarea modificarii HCL prin care s-au stabilit salariile de baza pt functionarii publici si personalul contractual

HCL nr.85 din 30.10.2017 privind aprobarea rezilierii contractelor de concesiune a unor suprafere de pasune

HCL nr.84 din 30.10.2017 privind aprobarea rutelor efectuate cu microbuzele scolare pentru anul scolar 2017-2018

HCL nr.83 din 30.10.2017 privind aprobarea contului de executie a bugetului local al comunei Unirea la 30.09.2017

HCL nr.82 din 30.10.2017 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Unirea pt anul 2017

HCL nr.81 din 28.09.2017 privind acordarea unui ajutor de urgenta d-lui Filip Viorel in vederea refacerii imobilului distrus in urma unui incendiu

HCL nr.80 din 28.09.2017 in care se ia act de demisia consilerului local Metea Cristinel Ioan si vacantarea mandatului de consilier local

HCL nr.79 din 28.09.2017 privind desemnarea reprezentantilor CL in consiliul de administrare al Scolii gimnaziale Avram Iancu Unirea

HCL nr.78 din 28.09.2017 privind modificarea organigramei statului de functii din aparatul de specialitate al primarului comunei Unirea

HCL nr.77 din 28.09.2017 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unei suprafete de teren aflata in proprietate privata a comunei Unirea

HCL nr.76 din 28.09.2017 privind aprobarea documentatiei PUD Amenajare benzinarie de tip container in loc Unirea, Str. Avram Iancu nr.222c

HCL nr.75 din 28.09.2017 privind aprobarea regimului juridic al investitiei pt obviectivul Construire retea de canalizare menajera in localitatea Inoc

HCL nr.74 din 28.09.2017 privind aprobarea regimului juridic al investitiei pt obiectivul Modernizare strazi in localitatile Dumbrava si Mahaceni

HCL nr.73 din 28.09.2017 privind aprobarea Regimului juridic al investitiei pt obiectivul Construire retea de apa uzata in loc Mahaceni si Dumbrava

HCL nr.72 din 28.09.2017 privind aprobarea devizului general la cota TVA de 19% pt obiectivul Construire retea de canalizare menajera in loc Inoc

HCL nr.71 din 28.09.2017 privind aprobarea devizului general la cota TVA de 19% pt obiectivul Modernizare strazi in loc Dumbrava si Mahaceni

HCL nr.70 din 28.09.2017 privind aprobarea devizului general la cota TVA 19% pt obiectivul Construire retea de apa uzata in loc Mahaceni si Dumbrava

HCL nr.69 din 25.09.2017 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Unirea pentru anul 2017

HCL nr.68 din 31.08.2017 privind aprobarea doc cadastrale pt trecerea in domeniul privat al imobilului identificat in CF72.227 Unirea

HCL nr.67 din 31.08.2017 privind acordarea unor sume unitatilor de cult de pe raza Comunei Unirea

HCL nr.66 din 31.08.2017 privind aprobarea regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile de la bugetul local

HCL nr.65 din 31.08.2017 privind aprobarea actului aditional cu SC Financiar Urban SRL

HCL nr.64 din 31.08.2017 privind acordarea unui mandat special in AGA Salubris Alba

HCL nr.63 din 31.08.2017 privind aprobarea cuantumului cotizatiei pt anul 2017 stabilita pt Comuna Unirea al ADI Salubris Alba

HCL nr.62 din 21.08.2017 privind solicitarea Scrisorii de garantare de la FNGCIMM pt Infiintare gradinita in comuna Unirea

HCL nr.61 din 21.08.2017 privind aprobarea valorii de investitie a proiectului Infiintare gradinita in comuna Unirea

HCL nr.60 din 21.08.2017 privind aprobarea SF si indicatorilor tehnico economici pt obiectivul de investitii Amenajare baza sportiva Unirea I

HCL nr.59 din 31.07.2017 privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al Comunei Unirea

HCL nr.58 din 31.07.2017 privind stabilirea modului de valorificare a masei lemnoase pt fondul forestier

HCL nr.57 din 31.07.2017 privind stabilirea salariilor de baza pt functionarii publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului

HCL nr.56 din 31.07.2017 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Unirea la 30.06.2017

HCL nr.55 din 31.07.2017 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Unirea pentru anul 2017

HCL nr.54 din 13.07.2017 privind aprobarea documentatiei de identificare,parcelare,alipire a imobilului inscris in CF nr.70979 Unirea si CF 70986

HCL nr.53 din 28.06.2017 privind insusirea inventarului domeniului public al Comunei Unirea

HCL nr.52 din 28.06.2017 privind aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanei cu handicap pe anul 2017

HCL nr.51 din 28.06.2017 privind alocarea din bugetul local a sumelor necesare acordarii drepturilor de asistenta sociala pt elevi

HCL nr.50 din 28.06.2017 privind aprobarea incheierii Acordului de parteneriat intre Comuna Unirea si Asociatia Culturala Mugurii Unirii

HCL nr.49 din 28.06.2017 privind implementarea proiectului Modernizare si dotare camine culturale in Ciugudu de Jos, Inoc si Mahaceni

HCL nr.48 din 28.06.2017 privind implementarea proiectului Realizare bransamente la reteaua de apa in loc Ciugudu de Sus si Ciugudu de Jos

HCL nr.47 din 15.06.2017 privind aprobarea unei Scrisori de garantare de la FNGCIMM privind Modernizare strazi Inoc si Unirea

HCL nr.46 din 15.06.2017 privind aprobarea valorii de investitie a proiectului Modernizare strazi in localitatile Inoc si Unirea, comuna Unirea jud Alba

HCL nr.45 din 15.06.2017 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Unirea pentru anul 2017

HCL nr.44 din 30.05.2017 privind rezilierea contractului de inchiriere nr8 din 19.05.2014 pt suprafata de 5 ha pajisti aflata in domeniul privat al comunei

HCL nr.42 din 30.05.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pt obiectivul Consolidare strada Vaii,loc Unirea, jud Alba

HCL nr.41 din 30.05.2017 privind reorganizarea Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta al comunei Unirea

HCL nr.40 din 30.05.2017 privind acordarea unui ajutor de urgenta d-nei Parastie Elisabeta in vederea refacerii locuintei distruse in urma unui incendiu

HCL nr.39 din 30.05.2017 privind studiul de fundamentare a deciziei de concesionare a gestiunii unor activitati de salubrizare lotul 1 zona 1

HCL nr.38 din 30.05.2017 privind aprobarea solicitarii de intocmire a Amenajamentului pastoral pentru pajistile aflate pe raza UAT Unirea

HCL nr.37 din 30.05.2017 privind aprobarea cuantumului burselor scolare pentru semestrul al II-lea al anului scolar 2016-2017

HCL nr.36 din 30.05.2017 privind aprobarea contului de executie a bugetului local al comunei Unirea la 31.03.2017

HCL nr.35 din 24.05.2017 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Unirea pentru anul 2017

HCL nr.34 din 30.03.2017 privind achizitionarea unei camionete cu masa totala admisa de 3.5 to

HCL nr.33 din 30.03.2017 privind aprobarea actului aditional cu SC FINANCIAR URBAN SRL

HCL nr.32 din 30.03.2017 privind aprobarea realizarii DALI pentru Consolidarea terasamentului si taluzului de pe strada Vaii

HCL nr.31 din 30.03.2017 privind aprobarea achizitiei publice de servicii pt realizarea SF si PT pt ob. Extinderi retele canal,bransamente Ciugudu de Sus si Ciugudu de Jos

HCL nr.30 din 30.03.2017 privind aprobarea achizitiei publice de servicii pt obiectivul Reabilitare instalatie termica la Caminul cultural Unirea, A.Iancu

HCL nr.29 din 30.03.2017 privind aprobarea doc tehnico-economice Realizare trotuare, rigole si acces la proprietati comuna Unirea

HCL nr.28 din 30.03.2017 privind aprobarea organigramei si a statutului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului pentru anul 2017

HCL nr.27 din 30.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Unirea pentru anul 2017

HCL nr.26 din 30.03.2017 privind aprobarea excedentului bugetului local si al bugetului de venituri proprii al comunei Unirea rezultate la sf anului 2016

HCL nr.24 din 28.02.2017 privind aprobarea concesionarii directe a cabinetului medical in favoarea dnei Suciu Monica

HCL nr.23 din 28.02.2017 privind implementarea PT si aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul Retea canalizare Inoc

HCL nr.22 din 28.02.2017 privind aprobarea documentatiei PUZ Construire spatii de depozitare,sortare si imprejmuire in intravilan Unirea

HCL nr.21 din 28.02.2017 privind organizarea retelei scolare 2017-2018

HCL nr.20 din 28.02.2017 privind modificarea si actualizarea serviciului de salubrizare

HCL nr.25 din 21.02.2017 privind aprobarea concesionarii directe a cabinetului medical in favoarea dnei Csiki Gabriela

HCL nr.19 din 16.02.2017 privind implementarea proiectului "Construire retea de apa uzata in localitatile Mahaceni si Dumbrava comuna Unirea, Jud. Alba"

HCL nr.18 din 16.02.2017 privind implementarea proiectului Modernizare strazi in localitatile Dumbrava si Mahaceni

HCL nr.17 din 16.02.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii "Retea de canalizare menajera si statie de epurare-conducte canalizare,camine,statii pompare-rest de realizat 2016, comuna Unirea,jud. Alba"

HCL nr.16 din 16.02.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii "Retea de alimentare cu apa a localitatilor UnireaI, UnireaII,Inoc,Mahaceni,Dumbrava, comuna Unirea, judetul Alba"

HCL nr.15 din 16.02.2017 privind implementarea proiectului "Reabilitare drumuri de exploatatie agricola in Comuna Unirea, Judetul Alba"

HCL nr.14 din 03.02.2017 privind aprobarea actului aditional salubrizare cu SC FINANACIAR URBAN SRL

HCL nr.13 din 31.01.2017 privind aprobarea incheierii Actului aditional la Contractul de delegare nr.6241/29.07.2015 a gestiunii serviciului public de salubrizare in comuna Unirea, judetul Alba cu SC FINANCIAR URBAN SRL

HCL nr.12 din 31.01.2017 privind propunerea de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului comunei Unirea, pentru activitatea desfasurata in anul 2016

HCL nr.11 din 31.01.2017 privind modificarea HCL nr.49/2016 privind aprobarea criteriilor si procedurilor de selectie pentru candidatii, la postul de administrator public

HCL nr.10 din 25.01.2017 privind aprobarea incheierii Acordului de parteneriat intre Comuna Unirea si Asociatia "Filantropia ortodoxa Alba Iulia-Filiala Unirea"

HCL nr.9 din 31.01.2017 privind instituirea taxei speciale de salubrizare in cazul prestatiilor de care beneficiaza utilizatorii fara contract de prestari servicii din comuna Unirea si pentru aprobarea Regulamentului de stabilire si aplicare a taxei speciale de salubrizare

HCL nr.8 din 31.01.2017 privind modificarea Hotararii nr.81/2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pentru anul 2017

HCL nr.7 din 31.01.2017 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor la nivelul comunei Unirea

HCL nr.6 din 31.01.2017 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru pers apte de munca, din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2017

HCL nr.5 din 31.01.2017 privind aprobarea contului de executie a bugetului local al comunei Unirea la 31.12.2016

HCL nr.4 din 31.01.2017 privind modificarea si completarea HCL nr.44/24.06.2016, privind stabilirea si organizarea comisiilor de specialitate din cadrul CL al comunei Unirea

HCL nr.3 din 31.01.2017 privind validarea mandatului de consilier local in cadrul Consiliului Local al comunei Unirea al d-lui Boldor Ioan

HCL nr.2 din 20.01.2017 privind acordarea unui mandat special in AGA APA ALBA

HCL nr.1 din 06.01.2017 privind aprobarea acoperirii definitive din excedent a deficitului sectiunii de functionare pentru unitatea din subordine

______________________________________________________________

HCL 49/26.07.2016

HCL 48/26.07.2016

HCL 47/26.07.2016

HCL 46/26.07.2016

HCL 45/26.07.2016

HCL 44/24.06.2016

HCL 43/24.06.2016

HCL 42/24.06.2016

HCL 41/24.06.2016

HCL 40/24.06.2016

HCL 39/24.06.2016

HCL 38/14.06.2016

HCL 37/26.05.2016

HCL 36/26.05.2016

HCL 35/26.05.2016

HCL 34/19.05.2016

HCL 33/19.05.2016

HCL 32/13.04.2016

HCL 31/13.04.2016

HCL 30/13.04.2016

HCL 29/13.04.2016

HCL 28/16.03.2016

HCL 27/16.03.2016

HCL 26/22.03.2016

HCL 25/22.03.2016

HCL 24/22.03.2016

HCL 23/22.03.2016

HCL 22/22.03.2016

HCL 21/25.02.2016

HCL 20/25.02.2016

HCL 19/25.02.2016

HCL 18/25.02.2016

HCL 17/25.02.2016

HCL 16/25.02.2016

HCL 15/25.02.2016

HCL 14/25.02.2016

HCL 13/28.01.2016

HCL 12/28.01.2016

HCL 11/28.01.2016

HCL 10/28.01.2016

HCL 9/28.01.2016

HCL 8/28.01.2016

HCL 7/28.01.2016

HCL 6/28.01.2016

HCL 5/28.01.2016

HCL 4/28.01.2016

HCL 3/28.01.2016

HCL 2/28.01.2016

HCL 1/06.01.2016

HCL 27.02.2013

HCL 29.03.2013

HCL 11.04.2013

HCL 24.05.2013

HCL 18.07.2013

HCL 31.07.2013

HCL 06.09.2013

HCL 30.09.2013

HCL 03.02.2014

HCL 15.01.2014

HCL 12.01.2015

HCL 10.02.2015

HCL 30.03.2015

HCL 29.04.2015

HCL 18.05.2015