Compartiment Urbanism

 Atributiile compartimentului Urbanism

1.      Primeste cererile de urbanism, verifica daca sunt completate bine, daca documentatia este completa si calculeaza taxa;

2.      Elibereaza C.U. si tine evident lor in registru;

3.      Primeste cererile si documentatiile pentru eliberearea autorizatiei de construire le verifica daca sunt complete si calculeaza taxa de autorizare;

4.      Elibereaza autorizatia de construire si tine evidenta lor in registrul cu autorizatiile de construire;

5.      Pastreaza evidenta proceselor verbale de constatare a contraventiilor la Legea 50/1991, a notelor de constatere intocminte in urma controalelor in teren;

6.      Pastreaza evidenta proceselor verbale de control intocmite de Inspectorul de Constructii Alba si Prefectura Judetului Alba;

7.      Intocmeste listele cu certificatele de urbanism si autorizatiile de construire din fiecare luna, le afiseaza la sediul Primariei si le transmite la Inspectoratul in constructii Alba;

8.   Afiseaza programul de control intern al biroului si programul de consultare a documentatiilor pe baza carora s-au eliberat certificatele de urbanism si autorizatiile de constructie;

9.      Materializeaza pe planurile de urbanism toate constructiile autorizate de Primarie;

10.  Urmareste in termen respectarea Legii 50/1991 si a regulamentului de urbanism;

11.  Face propuneri ( in baza cererilor cetatenilor ) de aprobare in sedintele Consiliului Local Unirea a concesionarilor de teren si a inchirierii de spatii cu alta destinatie decat locuinte;

12.  Intocmeste documentatiile si caietele de sarcini pentru concesionarea terenurilor si inchirierea de spatii cu alta destinatie decat locuinte, prin licitatii publice;

13.  Intocmeste contractele pentru concesionarea si inchirierea de spatii cu alta destinatie decat locuinte, in urma licitatiilor si le transmite la Biroul buget-contabilitate si la Biroul Impozite si Taxe Locale;

14.  Tine evidenta sa raspunda de urmarirea in timp a bunurilor din domeniul Public al comunei Unirea;

15.  Intocmeste actele necesare pentru promovarea proiectelor de hotarare ale Primarului legate de concesionarea terenurilor si activitatilor Consiliului Local Unirea, de inchiriere de terenuri si spatii altele decat locuintele;

16.  Intocmeste actele necesare desfasurarii licitatiilor de concesionari de terenuri de inchiriere a spatiilor si de executare a lucrarulor de investitii ale Primariei;

17.  Ia cunostita de problemele de mediu, le aduce la cunostinta conducerii Primariei si pastreaza actele legate de protectia mediului;

18.  Verifica documentatiile de parcelare a terenurilor proprietatea Statului Roman si face propuneri de aprobare a lor in Consiliul Local Unirea.

19.  Intocmeste raspuns la petitiile referitoare la terenurile aflate sub jurisdictia Primariei;

20.  Face parte din Comisia de receptie a lucrarilor de constructii executate din fondurile de la bugetul local si de stat;

21.  Intocmeste la termen, si in volum complet si prezinta primarului spre aprobare toate documentele privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune, de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii in conformitate cu OUG.34/2006;

22.  Tine la zi situatiile de lucrari pentru toate lucrarile contractante de Consiliul Local al comunei Unirea in conformitate cu legile in vigoare.